Źródła hiszpańskiej typografii


1. Sta­lo­we pun­co­ny do wybi­ja­nia matryc, Hisz­pa­nia XVIII w.
2. Mie­dzia­ne matry­ce do odle­wa­nia czcio­nek, Hiszpania (?)
źró­dło: Unos Tipos Duros

Tyl­ko do 24 stycz­nia potrwa «Impren­ta Real. Fuen­tes de la Tipo­gra­fía Espa­ño­la» w Madry­cie — wysta­wa, pod­czas któ­rej moż­na zapo­znać się z histo­rią oraz współ­cze­sną prak­ty­ką typo­gra­fii i pro­jek­to­wa­nia pism dru­kar­skich w Hisz­pa­nii. Następ­nie (w mar­cu) powę­dru­je do Chile. 

Wśród eks­po­na­tów histo­rycz­nych, na zdję­ciach dostęp­nych w inter­ne­cie, dostrze­głem przede wszyst­kim pun­co­ny i matry­ce (patrz rów­nież: Toma­szew­ski Andrzej: «Gise­rzy czcio­nek w Pol­sce», Ogme, War­sza­wa 2009), słu­żą­ce do pro­duk­cji czcionek. 


miej­sce Real Aca­de­mia de Bel­las Artes de San Fer­nan­do C/ Alca­lá, 13, Madrid
wię­cej Unos Tipos Duros

Skomentuj