Zapowiedź Wrocław Type Forum 2018

Wro­cław Type Forum. Calligraphy—Lettering—Typography — dru­ga edy­cja kon­fe­ren­cji typo­gra­ficz­nej we Wro­cła­wiu roz­pocz­nie się już poju­trze. Impre­za nauko­wa orga­ni­zo­wa­na przez Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych im. Euge­niu­sza Gep­per­ta we Wro­cła­wiu z cie­ka­wą mię­dzy­na­ro­do­wą obsa­dą. Czy na pew­no war­to przy­je­chać do Wrocławia? 

zapo­wiedź wtf 2018  graj

W naj­bliż­szy pią­tek i sobo­tę odbę­dzie się kolej­na edy­cja Wro­cław Type Forum. Maciej Maj­chrzak w roz­mo­wie tele­fo­nicz­nej zdra­dził, że jest jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc, jeśli więc komuś bar­dzo zale­ży, zosta­nie przy­ję­ty. Dowie­dzia­łem się, że każ­dy z uczest­ni­ków dosta­nie „coś” bar­dzo faj­ne­go. Co? — tajemnica. 

Wszyst­kie wystę­py odbę­dą się w języ­ku angiel­skim w nowym budyn­ku ASP przy ul. Trau­gut­ta we Wro­cła­wiu. Pod­sta­wą uczest­nic­twa jest opła­ta kon­fe­ren­cyj­na, któ­ra wyno­si 150 zł / 37 euro lub w przy­pad­ku stu­den­tów 100 zł / 25 euro. Instruk­cja reje­stra­cji i pro­gram na stro­nie inter­ne­to­wej organizatora.

Pre­le­gen­ci: Simon Péter Ben­ce, Tomasz Bier­kow­ski, Niko­la Dju­rek, Wik­to­ria Gra­bow­ska, Wik­to­ria Łopu­ki­na, Wita­li­na Łopu­ki­na, Maciej Maj­chrzak, Adam Twar­doch, Ric­car­do Oloc­co, Dan Rey­nolds, Kata­rzy­na Roj.Wro­cław Type Forum
Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych im. Euge­niu­sza Gep­per­ta we Wrocławiu

Skomentuj