Z szwajcarską perfekcją

Za kil­ka dni uka­że się książ­ka pt. «Detal w typo­gra­fii». To kolej­na pozy­cja wydaw­nic­twa d2d.pl z Kra­ko­wa o typo­gra­fii. Autor, Jost Hochu­li, pra­cu­ją­cy na co dzień w St. Gal­len i Zury­chu — per­fek­cyj­ny, niczym kon­struk­tor szwaj­car­skich zegar­ków — zwra­ca uwa­gę czy­tel­ni­ków na potrze­bę dopra­co­wa­nia szczegółów. 

Książ­ka jest mała, tania i bar­dzo waż­na. Mam nadzie­ję dostać ją w ręce w przy­szłym tygo­dniu, wte­dy napi­szę o niej więcej. 


O książ­ce na stro­nach wydawnictwa

detal_pro

Skomentuj