Z nadzieją patrz w przyszłość

Weso­łych Świąt. Wczo­raj przy rodzin­nej kola­cji myśla­łem o tych, dla któ­rych smut­ne będą te świę­ta, kolej­ne i być może więk­sza część życia. Czy moż­na zmie­nić zły los inne­go czło­wie­ka? Moż­na się z nim soli­da­ry­zo­wać, a cza­sa­mi moż­na o wie­le wię­cej. Myśla­łem więc też i o tych, dla któ­rych szan­są na szczę­śli­we życie byłem ja i tej szan­sy nie wykorzystałem… 

Typo­gra­fia słu­ży prze­kształ­ca­niu rze­czy­wi­sto­ści. Oto arkusz papie­ru pod­le­ga tło­cze­niu w pra­sie dru­kar­skiej, po czym nie jest już arku­szem, a zadru­ko­wa­ną kar­tą. Zysku­je war­tość użyt­ko­wą, zupeł­nie nowy sens swo­je­go ist­nie­nia — treść prze­zna­czo­ną do czy­ta­nia. Bez tej swo­istej opre­sji jaką jest tło­cze­nie treść nie poja­wi­ła­by się i arkusz nie został­by nośni­kiem żad­ne­go prze­sła­nia. Pozwo­lę sobie sym­bo­licz­nie zilu­stro­wać to roz­wa­ża­nie pierw­szą lite­rą sło­wa „typo­gra­fia”, zaczerp­nię­tą z futu­ry Pau­la Rennera. 

Paul Renner, futura, glif «t»


Lite­ra «t» w piśmie futu­ra (1927, Paul Renner)


Róż­ne wer­sje futu­ry (z pol­ski­mi zna­ka­mi) w Myfonts
Elsner+Flake | Lino­ty­pe | Para­ty­pe | URW++

Dro­gi Czy­tel­ni­ku! Życzę Ci szczę­ścia. Nie bój się bole­snych prze­mian. Z nadzie­ją patrz w przy­szłość. Roz­glą­daj się uważ­nie i wyko­rzy­staj każ­dą szan­sę, by dać innym choć odro­bi­nę rado­ści, a wte­dy two­je życie na pew­no też sta­nie się lepsze. 

Jeden komentarz

Skomentuj