WTDK 2018. Strefa Kultury Wrocław

Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek. Zain­try­go­wa­ło mnie sto­isko Stre­fy Kul­tu­ry Wro­cław, któ­ra, jak się oka­zu­je, pro­wa­dzi, a wła­ści­wie wspie­ra dzia­łal­ność wydawniczą. 

stre­fa kul­tu­ry. piotr sta­siak  graj


Sto­isko Stre­fy Kul­tu­ry Wrocław


Wro­cław­ski Pro­gram Wydaw­ni­czy / Stre­fa Kul­tu­ry Wrocław
Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Książek
Hala Stu­le­cia

Skomentuj