WTDK 2018. Ossolineum

Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek. Jed­no z naj­bar­dziej sza­cow­nych i wyda­ją­cych cie­ka­we książ­ki wydaw­nictw — Wydaw­nic­two Ossolineum. 

Uzu­peł­nia­jąc pre­zen­to­wa­ną wypo­wiedź dodam, że w przy­szłym roku seria Biblio­te­ka Naro­do­wa będzie obcho­dzić set­ne uro­dzi­ny. Z tej oka­zji wydaw­nic­two pla­nu­je oko­licz­no­ścio­wy kata­log, któ­ry opra­cu­je redak­tor serii prof. Sta­ni­sław Bereś. Kata­log będzie obej­mo­wał wszyst­kie tytu­ły wyda­ne w serii, histo­rię od jej powsta­nia, arty­ku­ły doty­czą­ce kolej­nych redak­to­rów serii, prze­gląd pro­jek­tów okła­dek (któ­re zmie­nia­ły się w cza­sie). Co wię­cej, dowie­my się w 2019 roku. 

osso­li­neum. rena­ta łuka­szew­ska  graj


«Demon ruchu, duch cza­su…»  Fot. archi­wum wydawcy


Wydaw­nic­two Ossolineum
Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Książek
Hala Stu­le­cia

Skomentuj