WTDK 2018. Mauko

Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek. Wczo­raj spo­tka­łem Mau­ko z jej pięk­ną książ­ką. Była też Mar­ta, któ­ra wraz z autor­ką bra­ła udział w jej pro­jek­to­wa­niu. Tar­gi potrwa­ją do nie­dzie­li. Pro­szę odwiedzić. 

mau­ko. mał­go­rza­ta kor­czak, mar­ta głu­szek  graj

Dziś o szes­na­stej Mał­go­rza­ta zapra­sza do Sali Zie­lo­nej we wro­cław­skiej Hali Stu­le­cia na opo­wie­ści o Japo­nii i o książce. 


Mał­go­rza­ta Kor­czak i Mar­ta Głuszek


Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Książek
Hala Stu­le­cia

Skomentuj