W świętego Mikołaja

Uch… Zdą­ży­łem jesz­cze w świę­te­go Miko­ła­ja — ogła­szam kon­kurs z jed­nym fan­tem: «Typo­gra­fią książ­ki» Mit­chel­la i Wight­man, wyda­ną nie­daw­no po pol­sku przez d2d.pl. Jej recen­zję zamie­rzam napi­sać w tym mie­sią­cu. Przed­sta­wiam uak­tu­al­nio­ne w sto­sun­ku do pier­wot­nych zało­żeń zasa­dy konkursu. 

Zada­nie konkursowe 

Pro­szę zapro­jek­to­wać książ­kę — powieść Jerze­go Żuław­skie­go pt. «Na srebr­nym glo­bie. Ręko­pis z księ­ży­ca», ☞ do pobra­nia z ser­wi­su «Wol­ne lek­tu­ry». Do pro­jek­tu wcho­dzą dwie roz­kła­dów­ki i okładka. 

Termin 

18 stycz­nia 2013 r. 

Ogło­sze­nie wyników 

20 stycz­nia 2013 r. 

Obo­wiąz­ko­we ele­men­ty okładki 

— Tytuł: Na srebr­nym globie.
— Pod­ty­tuł: Ręko­pis z księżyca.
— Imię i nazwi­sko auto­ra: Jerzy Żuławski. 

Para­me­try techniczne 

— Pra­ce nale­ży prze­sy­łać w for­ma­cie pdf na mój adres ☞ .
— For­mat książ­ki, gru­bość grzbie­tu, spo­sób opra­wy itp. pozo­sta­ją nie­okre­ślo­ne: decy­du­je uczest­nik kon­kur­su. Podob­nie nie narzu­cam czy auto­rzy mają wziąć pod uwa­gę wszyst­kie stro­ny okład­ki, czy tyl­ko np. pierw­szą. Uwa­ga! Jeśli ktoś zechce, może poku­sić się o zamiesz­cze­nie ilu­stra­cji na jed­nej lub obu roz­kła­dów­kach — wła­sne­go autor­stwa, ma się rozumieć. 

Lin­ki
Wol­ne lek­tu­ry Jerzy Żuław­ski: «Na srebr­nym glo­bie. Ręko­pis z księżyca»
d2d.pl Micha­el Mit­chell, Susan Wight­man: «Typo­gra­fia książ­ki. Pod­ręcz­nik projektanta»

Zastrzeżenia 

Zło­że­nie pra­cy kon­kur­so­wej ozna­cza zgo­dę na jej publi­ka­cję na łamach «Typo­gra­fii po pol­sku» wraz z imie­niem i nazwi­skiem auto­ra, wszak­że mogą zda­rzyć się pra­ce, któ­re nie zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne. Uwa­ga! Pro­jek­ty nale­ży prze­sy­łać mej­lem, koniecz­nie pod­pi­sa­nym imie­niem i nazwi­skiem. Zgło­sze­nia nie speł­nia­ją­ce tego warun­ku wyklu­czam. Kry­te­ria oce­ny to m.in. este­ty­ka, czy­tel­ność, spój­ność pro­jek­tu czy zgod­ność for­my z tre­ścią. Powodzenia! 

Skomentuj