Typolub

Typolub. Afisz

Uwiel­biam znaj­do­wać błę­dy na pla­ka­tach i afi­szach, zna­la­złem i na tym. Nie chcąc niko­mu psuć świą­tecz­nej zaba­wy, nie napi­szę jakie. Wraz z naj­lep­szy­mi życze­nia­mi z oka­zji Boże­go Naro­dze­nia prze­sy­łam repor­taż z Typoluba. 

typo­lub. repor­taż  graj


Infor­ma­cje o nagraniu
Wyda­no na licen­cji CC-BY.
Sce­na­riusz i reali­za­cja: Rafał S. Świątek
Lek­tor: Fry­de­ryk Migaszewski
W nagra­niu udział wzię­li: Łukasz Dzie­dzic, Damian Lan­gosz, Piotr Macha­łek, Ali­cja Magie­ra, Moni­ka Marek, Marian Misiak, Daniel Mizie­liń­ski, Robert Oleś, Julia Potoc­ka, Ida­lia Smy­czyń­ska, Robert Zając
W uryw­kach nagrań z kon­fe­ren­cji wystą­pi­li m.in.: Bar­tło­miej Ber­nat, Łukasz Dzie­dzic, Kry­sty­na Łusz­czew, Filip Modrze­jew­ski, Robert Oleś
Wyko­rzy­sta­no frag­men­ty utwo­rów «Cha­me­le­on» i «Jewish Blu­es» zespo­łu Jum­bo Jazz, opu­bli­ko­wa­nych na licen­cji CC-BY-NC-SA 3.0

2 komentarze

Skomentuj