Typograficzna końcówka

Oczy­wi­ście, mam na myśli koń­ców­kę roku, w któ­rej doma­ga­ją­ce się uwa­gi wyda­rze­nia zdo­mi­nu­ją mózgi nie­któ­rych, co bar­dziej świa­do­mych pro­jek­tan­tów. Jesz­cze w paź­dzier­ni­ku odbę­dzie się wysta­wa prac Andrze­ja Toma­szew­skie­go pt. «Biblio­the­ma­ta 2», zaraz po niej kon­fe­ren­cja typo­gra­ficz­na «Oso­bo­wość lite­ry / Lite­ra jako two­rzy­wo». Kil­ka dni póź­niej Typo­lub, a w grud­niu Wro­cław Type Forum. Rów­no­le­gle gdzieś w tle tar­gi książ­ki w Kra­ko­wie i Wro­cła­wiu, a tam, jak zawsze, Robert Oleś z książ­ka­mi dla dizaj­ne­rów w tym naj­now­szą — «Świa­ty zewnętrz­ne» Klau­sa Detjena. 

Szcze­gól­nie cie­szę się z dwóch nazwisk, któ­re zna­la­złem w kon­fe­ren­cyj­nych pro­gra­mach — Damia­na Lan­go­sza i Macie­ja Maj­chrza­ka, któ­rych pozna­łem pod­czas spo­tkań Pią­tej Kolum­ny. Pierw­szy popro­wa­dzi wykład i warsz­ta­ty na Typo­lu­bie, a dru­gi wystą­pi pod­czas kon­fe­ren­cji «Oso­bo­wość lite­ry» i Wro­cław Type Forum. Histo­ria idzie naprzód i nastę­pu­je wymia­na poko­le­nio­wa. Tak wła­śnie ma być. 

Biblio­the­ma­ta 2 

Wysta­wa / Andrzej Tomaszewski

17–31.10.2018 r.
Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych im. Euge­niu­sza Gepperta
we Wrocławiu
pl. Pol­ski 3/4, 50–156 Wrocław
www / fb

Wysta­wa typo­gra­fii Andrze­ja Toma­szew­skie­go. Jest już dostęp­na do oglą­da­nia w budyn­kach wro­cław­skiej ASP przy pla­cu Pol­skim 3/4, jed­nak­że uro­czy­ste otwar­cie nastą­pi w naj­bliż­szą śro­dę, 24 paź­dzier­ni­ka 2018 r. o czter­na­stej. Dla pro­jek­tan­tów z Wro­cła­wia jest to spo­tka­nie obowiązkowe. 

Oso­bo­wość lite­ry / Lite­ra jako tworzywo 

Kon­fe­ren­cja nauko­wa, kon­gres / m.in.: Samu­el Čar­no­ký, Robert Oleś, Wła­dy­sław Plu­ta, Ste­fan Szczyp­ka, Andrzej Tomaszewski

25–26.10.2018 r.
Biblio­te­ka Jagiel­loń­ska, Kra­ków, Ole­an­dry 3
fb

Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się następ­ne­go dnia po wer­ni­sa­żu we Wro­cła­wiu. Wystą­pi w niej, oczy­wi­ście, Andrzej i kil­ku innych zna­mie­ni­tych typo­gra­fów, jak Robert Oleś, Ste­fan Szczyp­ka czy Adam Twar­doch. Oprócz wykła­dów prze­wi­dzia­no część warsztatową. 

Typolub 

Kon­gres / m.in.: Yanek Ion­tef, Damian Lan­gosz, Ewa Sata­lec­ka, Jakub Stępień

09–11.11.2018 r.
Teatr NN / Dom Słów
Żmi­gród 1, 20–110 Lublin
www / fb

O Typo­lu­bie nagra­łem kie­dyś audy­cję z udzia­łem m.in. Damia­na Lan­go­sza, któ­ry w tej edy­cji popro­wa­dzi warsz­ta­ty nt. digi­ta­li­za­cji pism i wykład o kro­ju hene­czek. W czę­ści prak­tycz­nej prze­wi­dzia­no też warsz­tat dru­ku typo­gra­ficz­ne­go, a więc będzie moż­na nauczyć się dru­ko­wać czcionkami. 

Wro­cław Type Forum 

Kon­fe­ren­cja nauko­wa, kon­gres / m.in.: Tomasz Bier­kow­ski, Maciej Maj­chrzak, Ric­car­do Olocco

7–8.12.2018 r.
Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych im. Euge­niu­sza Gepperta
we Wrocławiu
Romu­al­da Trau­gut­ta 19/21, 53–110 Wrocław
fb

To poważ­na impre­za o ambi­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych (tyl­ko po angiel­sku, she­et!) w tema­ty­ce kali­gra­fii, liter­nic­twa i typo­gra­fii. Opła­ta kon­fe­ren­cyj­na wyno­si 100 zł od stu­den­tów lub 150 zł od pozo­sta­łych uczest­ni­ków. Nie wiem, co myśleć o tym wyda­rze­niu, więc chęt­nie przyj­rzę się z bli­ska wysił­kom orga­ni­za­to­rów. Posta­ram się przy­go­to­wać jakąś for­mę rela­cji (o ile mnie wpusz­czą na salę). 

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Krakowie 

Tar­gi książ­ki / Elż­bie­ta Totoń, Robert Oleś, d2d.pl

25–28.10.2018 r.
Expo Kraków
Gali­cyj­ska 9, 31–586 Kraków
www / fb

Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Książek 

29.11 – 2.12.2018 r.
Hala Stulecia
Wysta­wo­wa 1, 51–618 Wrocław
www / fb

Praw­do­po­dob­nie na tar­gi w Kra­ko­wie lub Wro­cła­wiu nie trze­ba jechać z Gdań­ska, Bia­łe­go­sto­ku, ani innych odle­głych miej­sco­wo­ści. Jeśli jed­nak ktoś będzie w pobli­żu, niech odwie­dzi i pooglą­da. Pro­szę zna­leźć sto­isko d2d.pl, przy­wi­tać się z pro­wa­dzą­cy­mi je oso­ba­mi, podo­ty­kać, może nawet pową­chać wysta­wio­ne książ­ki — koniecz­nie pro­szę pozwo­lić się sfo­to­gra­fo­wać! — decy­zja o zaku­pie jest tak oczy­wi­sta, że nie wspo­mi­nam. Bądź­cie tak mili i napisz­cie tu w komen­ta­rzu o swo­ich wra­że­niach z tego spotkania. 

Nie do koń­ca mam pew­ność, w któ­rych z wymie­nio­nych imprez będę miał oka­zję uczest­ni­czyć. Nie­wy­klu­czo­ne, że gdzieś tam wymie­ni­my spoj­rze­nia, może uwa­gi. Do zobaczenia.

Skomentuj