Typografia książki — werdykt

Dro­dzy Uczest­ni­cy i Obser­wa­to­rzy kon­kur­su! Wiel­kie podzię­ko­wa­nia nale­żą się spon­so­ro­wi, wydaw­nic­twu ☞ d2d.pl i Rober­to­wi Ole­sio­wi za ☞ pro­po­zy­cję współ­za­wod­nic­twa i ufun­do­wa­nie cen­nej nagro­dy książ­ko­wej pt. «Typo­gra­fia książ­ki. Pod­ręcz­nik pro­jek­tan­ta» autor­stwa Micha­ela Mit­chel­la i Susan Wightman. 

Prze­sła­no sie­dem prac. Jed­na nie speł­nia­ła wyma­gań kon­kur­so­wych (dostar­czo­no tyl­ko okład­kę), w związ­ku z czym zosta­ła wyklu­czo­na. Jury w oso­bie auto­ra niniej­szych słów nie mia­ło żad­nych wąt­pli­wo­ści wska­zu­jąc lau­re­ata, któ­rym został Tomasz Fabia­no­wicz. Zwy­cięz­cę upra­sza się o poda­nie adresu. 

Roz­wa­ża się jesz­cze przy­zna­nie wyróż­nień, wyma­ga to jed­nak dodat­ko­we­go posie­dze­nia. Nade­sła­ne pro­jek­ty wraz z komen­ta­rzem oraz decy­zją o ewen­tu­al­nych wyróż­nie­niach zapre­zen­tu­je się w następ­nym komu­ni­ka­cie. Wysył­kę nagro­dy bądź nagród pla­nu­je się w tym tygodniu. 

Jeden komentarz

  • Marta pisze:

    Jestem bar­dzo cie­ka­wa tej makie­ty, któ­ra wygra­ła. Mam nadzie­ję że nie­dłu­go będzie opu­bli­ko­wa­na, bo zże­ra mnie ciekawość! 🙂

Skomentuj