Typografia książki — komentarz

Po dłu­gich prze­my­śle­niach posta­no­wi­łem nie udzie­lać dodat­ko­wych wyróż­nień. Załą­czam wszyst­kie dopusz­czo­ne do kon­kur­su pro­jek­ty wraz z komen­ta­rzem. Dla ogól­ne­go dobra pra­ce ozna­czam tyl­ko imio­na­mi autorów. 

3 komentarze

  • Filip pisze:

    Hm, nie dzi­wię się że nie ma wyróż­nień. Przy­kre. Rozu­miem że nie każ­dy „skła­dacz” musi być gra­fi­kiem i odwrot­nie. De gusti­bus… Cho­ciaż za kary­god­ne, nawet nie szkol­ne czy pod­ręcz­ni­ko­we błę­dy, gło­wy poto­czyć się powin­ny. Jest aż tak źle?

  • Taraban pisze:

    Hm, a ja nie wzią­łem udzia­łu żeby się nie skom­pro­mi­to­wać… Teraz żału­ję, moż­na było miło spę­dzić kil­ka godzinek.

  • Filip pisze:

    Wiesz, mia­łem podobnie.

Skomentuj