Tylko miłość

Jeden ze zna­jo­mych pod­czas urlo­pu w Chor­wa­cji, gdy odpo­czy­wał z rodzi­ną na jakiejś pola­nie, został nagle oto­czo­ny przez sta­do kil­ku­set owiec, pro­wa­dzo­nych przez jed­ne­go czło­wie­ka. Zatrzy­mał się wła­śnie przy nich na krót­ką poga­węd­kę, a owce zaję­ły całą pola­nę. Nie musiał ich spe­cjal­nie nawo­ły­wać, ani za nimi bie­gać — po postu gdy się zatrzy­mał, sta­nę­ło i sta­do. Po kil­ku­na­stu minu­tach poże­gnał się i poszedł, a z nim jego owce. To spo­tka­nie wywar­ło na moim zna­jo­mym głę­bo­kie wra­że­nie. Chęt­nie wierzę. 

Kil­ka mie­się­cy temu poszu­ki­wa­łem w sta­rych księ­gach jakie­goś moty­wu do życzeń świą­tecz­nych. Po kil­ku godzi­nach prze­glą­da­nia wybra­łem rysu­nek wyku­ty w rzym­skich kata­kum­bach — paste­rza owiec. Ale co mają wspól­ne­go owce z Bożym Naro­dze­niem — bo dziś Boże Naro­dze­nie? Nic, a wła­ści­wie pra­wie nic. 

Bez naro­dzin Jezu­sa nie było­by kata­kumb, chrze­ści­jań­stwa, kul­tu­ry, wie­dzy itd. Na pew­no nie takich, jakie zna­my. Ale nie cho­dzi o upa­mięt­nie­nie kogoś wiel­kie­go i świę­to­wa­nie jego uro­dzin — nie, nie. Cho­dzi o coś zupeł­nie inne­go, nie­po­ję­te­go, co trud­no wyra­zić. Poprze­sta­nę więc na tym, że wszyst­kie te dobra znik­ną. Umrze­my, a razem z nami prze­mi­nie doro­bek nasze­go życia. Nawet jeśli coś po nas pozo­sta­nie, nie będzie trwa­ło na wie­ki i w pew­nym momen­cie też znik­nie. Zosta­nie tyl­ko miłość, któ­rej wła­śnie wam życzę.

A jeśli ktoś chciał­by zapo­znać się bli­żej z zabyt­ka­mi kata­kumb, pole­cam trzy z tomy publi­ka­cji arche­olo­ga Louisa Per­re­ta pt. «Cata­com­bes de Rome», dostęp­ne na stro­nach Biblio­te­ki Uni­wer­sy­te­tu w Heidelbergu.1. Per­ret Louis: «Cata­com­bes de Rome. Archi­tec­tu­re, pein­tu­res, mura­les, lam­pes, vases, pier­res pre­cieu­ses gra­vées, instru­ments, objets divers, frag­ments de vases en ver­re dore, inscrip­tions, figu­res et sym­bo­les gra­ves sur pier­re», t. 1. «Archi­tec­tu­re, pein­tu­res mura­les», Bau­dry 1851, Paryż
2. Per­ret Louis: «Cata­com­bes de Rome. Archi­tec­tu­re, pein­tu­res, mura­les, lam­pes, vases, pier­res pre­cieu­ses gra­vées, instru­ments, objets divers, frag­ments de vases en ver­re dore, inscrip­tions, figu­res et sym­bo­les gra­ves sur pier­re», t. 4. «Lam­pes, vases, peir­res pre­cieu­ses gra­vee, instru­ments, objets divers, frag­ments de vases en verr dore», Bau­dry 1851, Paryż
3. Per­ret Louis: «Cata­com­bes de Rome. Archi­tec­tu­re, pein­tu­res, mura­les, lam­pes, vases, pier­res pre­cieu­ses gra­vées, instru­ments, objets divers, frag­ments de vases en ver­re dore, inscrip­tions, figu­res et sym­bo­les gra­ves sur pier­re», t. 5. «Inscrip­tions, figu­res et sym­bo­les gra­vés sur pier­re», Bau­dry 1851, Paryż

2 komentarze

Skomentuj