Tarczka. Zapowiedź


Nie­któ­re akty i pro­jek­ty aktów praw­nych zwią­za­nych z kryzysem

› Usta­wa z dnia 4 lip­ca 2019 r. o sys­te­mie insty­tu­cji roz­wo­ju 
› Usta­wa z dnia 2 mar­ca 2020 r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kry­zy­so­wych 
› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19 
› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 20 mar­ca 2020 r. w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii 
› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 20 mar­ca 2020 r. w spra­wie szcze­gól­nych roz­wią­zań w okre­sie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19 
› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 26 mar­ca 2020 r. w spra­wie stan­dar­du orga­ni­za­cyj­ne­go opie­ki w izo­la­to­riach 
› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 27 mar­ca 2020 r. w spra­wie prze­dłu­że­nia ter­mi­nu do zło­że­nia zezna­nia o wyso­ko­ści docho­du osią­gnię­te­go (stra­ty ponie­sio­nej) i wpła­ty należ­ne­go podat­ku przez podat­ni­ków podat­ku docho­do­we­go od osób praw­nych 
› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 27 mar­ca 2020 r. w spra­wie zanie­cha­nia pobo­ru podat­ku docho­do­we­go od nie­któ­rych docho­dów (przy­cho­dów) zwią­za­nych z kre­dy­tem hipo­tecz­nym udzie­lo­nym na cele miesz­ka­nio­we 
› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 31 mar­ca 2020 r. w spra­wie prze­dłu­że­nia ter­mi­nów do spo­rzą­dze­nia i prze­sła­nia nie­któ­rych infor­ma­cji podat­ko­wych 
› Usta­wa z dnia 31 mar­ca 2020 r. o zmia­nie nie­któ­rych ustaw w zakre­sie sys­te­mu ochro­ny zdro­wia zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19 
› Usta­wa z dnia 31 mar­ca 2020 r. o zmia­nie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kry­zy­so­wych oraz nie­któ­rych innych ustaw 
› Usta­wa z dnia 31 mar­ca 2020 r. o zmia­nie usta­wy o sys­te­mie insty­tu­cji roz­wo­ju 
› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 31 mar­ca 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia innych ter­mi­nów wypeł­nia­nia obo­wiąz­ków w zakre­sie ewi­den­cji oraz w zakre­sie spo­rzą­dze­nia, zatwier­dze­nia, udo­stęp­nie­nia i prze­ka­za­nia do wła­ści­we­go reje­stru, jed­nost­ki lub orga­nu spra­woz­dań lub infor­ma­cji 
› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go z dnia 2 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie wspar­cia finan­so­we­go dla osób fizycz­nych, osób praw­nych lub jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych nie­po­sia­da­ją­cych oso­bo­wo­ści praw­nej na zmia­nę for­my upo­wszech­nia­nia dzia­łal­no­ści twór­czej lub arty­stycz­nej w okre­sie obo­wią­zy­wa­nia sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go lub sta­nu epi­de­mii 
› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 6 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie cho­rób zakaź­nych powo­du­ją­cych powsta­nie obo­wiąz­ku hospi­ta­li­za­cji, izo­la­cji lub izo­la­cji w warun­kach domo­wych oraz obo­wiąz­ku kwa­ran­tan­ny lub nad­zo­ru epi­de­mio­lo­gicz­ne­go 
› Rzą­do­wy pro­jekt usta­wy o udzie­la­niu pomo­cy publicz­nej w celu rato­wa­nia lub restruk­tu­ry­za­cji przedsiębiorców
☞ Druk sej­mo­wy nr 300
☞ Prze­bieg pro­ce­su legislacyjnego
› Rzą­do­wy pro­jekt usta­wy o szcze­gól­nych instru­men­tach wspar­cia w związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się wiru­sa SARS-CoV‑2
☞ Druk sej­mo­wy nr 330
☞ Prze­bieg pro­ce­su legislacyjnego

Od począt­ku mar­ca rząd wpro­wa­dza pakiet ustaw i roz­po­rzą­dzeń zwa­ny Tar­czą Anty­kry­zy­so­wą. Bała­gan w nowych prze­pi­sach, brak jed­no­li­tej wizji zagro­żeń i obro­ny przed nimi, nie­wy­star­cza­ją­cy zakres wspar­cia dla gospo­dar­ki i nowe, skom­pli­ko­wa­ne pro­ce­du­ry pogłę­bia­ją cha­os spra­wia­jąc, że „tar­cza” jest tyl­ko tarcz­ką — przy­pin­ką do dziu­ra­we­go gar­ni­tu­ru. A jed­nak… mała blasz­ka umiesz­czo­na w odpo­wied­nim miej­scu może zatrzy­mać kulę wystrze­lo­ną w serce. 

Niniej­szy arty­kuł nale­ży do serii skie­ro­wa­nej na prze­ciw­dzia­ła­nie skut­kom pandemii

Weszli­śmy w kry­zys, jakie­go jesz­cze nie było, i któ­ry będzie skut­ko­wał zmia­na­mi trud­ny­mi w tej chwi­li do prze­wi­dze­nia. Nie­mniej, bez wzglę­du na zawi­łość nowych prze­pi­sów każ­dy upraw­nio­ny powi­nien sko­rzy­stać z udo­stęp­nio­nych przez pań­stwo form pomo­cy po to, żeby rato­wać sie­bie, swo­ich bli­skich, śro­do­wi­ska, w któ­rych jest osa­dzo­ny, ojczy­znę, kraj. 

Waż­nym ele­men­tem tar­czy jest usta­wa z 2 mar­ca 2020 r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach… Usta­wę zno­we­li­zo­wa­no 31 mar­ca, a 7 kwiet­nia pod obra­dy sej­mu wpro­wa­dzo­no pro­jekt kolej­nej usta­wy, któ­ry powięk­sza zamieszanie. 

Rzą­do­wy pro­jekt usta­wy o szcze­gól­nych instru­men­tach wspar­cia… zmie­nia 58 ustaw, w tym wprowadza:
— 92 zmia­ny i roz­sze­rze­nia w usta­wie o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach… — art. 68, druk sej­mo­wy nr 330, str. 51–121
— 6 zmian w usta­wie nowe­li­zu­ją­cej usta­wę o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach… — art. 70, druk sej­mo­wy nr 330, str. 121–126

Nowe prze­pi­sy wej­dą w życie naj­praw­do­po­dob­niej w naj­bliż­szych dniach, w związ­ku z tym zapo­wie­dzia­ną wcze­śniej ana­li­zę muszę prze­su­nąć w cza­sie, a ze wzglę­du na mno­gość zmian w pra­wie, prze­pro­wa­dzić ją cząst­ko­wo, w kolej­nych, krót­szych artykułach.

Skomentuj