Tarczka. Ustawy i rozporządzenia

Oto wykaz ustaw i roz­po­rzą­dzeń wpro­wa­dzo­nych w związ­ku z epi­de­mią SARS‑CoV‑2. Nie jestem w sta­nie zba­dać dogłęb­nie wszyst­kich powią­zań mię­dzy prze­pi­sa­mi, więc przed­sta­wiam wybór aktów praw­nych, któ­rych zwią­zek z epi­de­mią jest pro­sty do ziden­ty­fi­ko­wa­nia. Będę go okre­so­wo uzupełniał. 

Aktu­ali­zo­wa­no: 20, 29 i 30.04, 5.05.2020 r.

Z jed­nej stro­ny sta­no­wi on zbiór infor­ma­cji dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych aktu­al­ną sytu­acją, a z dru­giej, dla spe­cja­li­stów — mate­riał wpro­wa­dza­ją­cy do auto­ma­ty­za­cji w pra­cy z dany­mi tek­sto­wy­mi z wyko­rzy­sta­niem arku­szy kal­ku­la­cyj­nych Google. Chęt­nych do ćwi­czeń pro­szę ☞ o zapo­zna­nie się z dzia­ła­niem funk­cji ‹importxml› w arku­szach Google i arku­sza­mi Google w ogóle. 

Niniej­szy arty­kuł nale­ży do serii skie­ro­wa­nej na prze­ciw­dzia­ła­nie skut­kom pandemii.


Publi­ka­tor, pozy­cja, odno­śnik, status


Tytuł aktu prawnego

› Dz.U. 2020, poz. 354 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 2 mar­ca 2020 r. uchy­la­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie zale­ceń doty­czą­cych stan­dar­du rachun­ku kosz­tów u świadczeniodawców

› Dz.U. 2020, poz. 374 
obowiązujący

375. Usta­wa posia­da tekst ujed­no­li­co­ny na pod­sta­wie: Dz.U. 2020, poz. 374,
567, 568 i 695. 

Usta­wa z dnia 2 mar­ca 2020 r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kryzysowych

› Dz.U. 2020, poz. 375 
uzna­ny za uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 7 mar­ca 2020 r. w spra­wie wyka­zu cho­rób powo­du­ją­cych powsta­nie obo­wiąz­ku hospitalizacji

› Dz.U. 2020, poz. 376 
uzna­ny za uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 7 mar­ca 2020 r. w spra­wie wyka­zu cho­rób powo­du­ją­cych powsta­nie obo­wiąz­ku kwa­ran­tan­ny lub nad­zo­ru epi­de­mio­lo­gicz­ne­go oraz okre­su obo­wiąz­ko­wej kwa­ran­tan­ny lub nad­zo­ru epidemiologicznego

› Dz.U. 2020, poz. 377 
obowiązujący

377. Akt wyda­ny, ogło­szo­ny i wszedł w życie 7.03.2020 r. Wpro­wa­dził zwol­nie­nie od podat­ku akcy­zo­we­go pod okre­ślo­ny­mi warun­ka­mi w okre­sie 4—16.03.2020 r.

387. Nowe sta­no­wi­sko dyrek­to­ra generalnego. 

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 7 mar­ca 2020 r. w spra­wie zwol­nie­nia z podat­ku akcy­zo­we­go alko­ho­lu ety­lo­we­go uży­te­go do pro­duk­cji pro­duk­tów biobójczych

› Dz.U. 2020, poz. 387 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Pre­ze­sa Rady Mini­strów z dnia 4 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wyso­ko­ści sta­wek wyna­gro­dze­nia zasad­ni­cze­go rad­ców Pro­ku­ra­to­rii Gene­ral­nej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej oraz wyso­ko­ści dodat­ków funk­cyj­nych w Pro­ku­ra­to­rii Gene­ral­nej Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

› Dz.U. 2020, poz. 390 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 6 mar­ca 2020 r. w spra­wie szko­leń w dzie­dzi­nie ochro­ny radio­lo­gicz­nej pacjenta

› Dz.U. 2020, poz. 395 
obowiązujący

395. Dołą­cze­nie do badań wywia­du epidemiologicznego. 

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 9 mar­ca 2020 r. w spra­wie badań oraz tur­nu­sów dla funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go oraz Służ­by Wywia­du Woj­sko­we­go po zakoń­cze­niu służ­by poza gra­ni­ca­mi państwa

› Dz.U. 2020, poz. 399 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Cyfry­za­cji z dnia 10 mar­ca 2020 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków orga­ni­za­cyj­nych i tech­nicz­nych, któ­re powi­nien speł­niać sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny słu­żą­cy do uwie­rzy­tel­nia­nia użytkowników

› Dz.U. 2020, poz. 402 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Gospo­dar­ki Mor­skiej i Żeglu­gi Śród­lą­do­wej z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni mor­skich na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 403 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni arty­stycz­nych w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 404 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni woj­sko­wych nad­zo­ro­wa­nych przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 405 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia nie­któ­rych pod­mio­tów sys­te­mu szkol­nic­twa wyż­sze­go i nauki w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 406 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni medycznych

› Dz.U. 2020, poz. 408 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni służb państwowych

› Dz.U. 2020, poz. 409 
uzna­ny za uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 11 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wyka­zu cho­rób powo­du­ją­cych powsta­nie obo­wiąz­ku hospitalizacji

› Dz.U. 2020, poz. 410 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 418 
obowiązujący

418. Prze­dłu­że­nie waż­no­ści nie­od­no­wio­nych legi­ty­ma­cji dok­to­ran­ta.

420. Prze­dłu­że­nie waż­no­ści nie­od­no­wio­nych legi­ty­ma­cji studenckich. 

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 12 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie dyplo­mów dok­tor­skich, dyplo­mów habi­li­ta­cyj­nych i legi­ty­ma­cji doktoranta

› Dz.U. 2020, poz. 420 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 12 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie studiów

› Dz.U. 2020, poz. 421 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 12 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie spe­cja­li­za­cji leka­rzy i leka­rzy dentystów

› Dz.U. 2020, poz. 422 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 12 mar­ca 2020 r. w spra­wie spo­so­bu i try­bu finan­so­wa­nia z budże­tu pań­stwa świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej wyko­ny­wa­nych w związ­ku z prze­ciw­dzia­ła­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 423 
akt jednorazowy

423. Zakoń­cze­nie kwa­li­fi­ka­cji woj­sko­wej, unie­waż­nie­nie wezwań. 

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji oraz Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 12 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie prze­pro­wa­dze­nia kwa­li­fi­ka­cji woj­sko­wej w 2020 r.

› Dz.U. 2020, poz. 427 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 12 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni nad­zo­ro­wa­nej przez Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 432 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 13 mar­ca 2020 r. w spra­wie Woj­sko­wej Inspek­cji Sanitarnej

› Dz.U. 2020, poz. 433 
uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 13 mar­ca 2020 r. w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu zagro­że­nia epidemicznego

› Dz.U. 2020, poz. 434 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 13 mar­ca 2020 r. w spra­wie przy­wró­ce­nia tym­cza­so­wo kon­tro­li gra­nicz­nej osób prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę pań­stwo­wą sta­no­wią­cą gra­ni­cę wewnętrzną

› Dz.U. 2020, poz. 435 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 13 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go zawie­sze­nia lub ogra­ni­cze­nia ruchu gra­nicz­ne­go na okre­ślo­nych przej­ściach granicznych

› Dz.U. 2020, poz. 436 
wyga­śnię­cie aktu

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 13 mar­ca 2020 r. w spra­wie zaka­zów w ruchu lotniczym

› Dz.U. 2020, poz. 437 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 14 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogól­nych warun­ków umów o udzie­la­nie świad­czeń opie­ki zdrowotnej

› Dz.U. 2020, poz. 438 
uzna­ny za uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 14 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wyka­zu cho­rób powo­du­ją­cych powsta­nie obo­wiąz­ku hospitalizacji

› Dz.U. 2020, poz. 439 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 14 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie przy­wró­ce­nia tym­cza­so­wo kon­tro­li gra­nicz­nej osób prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę pań­stwo­wą sta­no­wią­cą gra­ni­cę wewnętrzną

› Dz.U. 2020, poz. 441 
uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 14 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu zagro­że­nia epidemicznego

› Dz.U. 2020, poz. 454 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 16 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie udzie­la­nia przez Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go pomo­cy de mini­mis w for­mie gwa­ran­cji spła­ty kredytów

› Dz.U. 2020, poz. 455 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 16 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia nie­któ­rych pod­mio­tów sys­te­mu szkol­nic­twa wyż­sze­go i nauki w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 456 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 16 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych z zakre­su opie­ki psy­chia­trycz­nej i lecze­nia uzależnień

› Dz.U. 2020, poz. 457 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 16 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych z zakre­su opie­ki palia­tyw­nej i hospicyjnej

› Dz.U. 2020, poz. 458 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 16 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie kształ­ce­nia pody­plo­mo­we­go pie­lę­gnia­rek i położnych

› Dz.U. 2020, poz. 459 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 16 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie stan­dar­du orga­ni­za­cyj­ne­go opie­ki zdro­wot­nej w dzie­dzi­nie ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej terapii

› Dz.U. 2020, poz. 460 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 16 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych z zakre­su świad­czeń pie­lę­gna­cyj­nych i opie­kuń­czych w ramach opie­ki długoterminowej

› Dz.U. 2020, poz. 461 
uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 16 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu zagro­że­nia epidemicznego

› Dz.U. 2020, poz. 464 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 17 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie stan­dar­dów jako­ści dla medycz­nych labo­ra­to­riów dia­gno­stycz­nych i mikrobiologicznych

› Dz.U. 2020, poz. 465 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go z dnia 17 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni arty­stycz­nych w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 466 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 17 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych z zakre­su lecze­nia szpitalnego

› Dz.U. 2020, poz. 467 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 17 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni służb państwowych

› Dz.U. 2020, poz. 468 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 17 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie przy­wró­ce­nia tym­cza­so­wo kon­tro­li gra­nicz­nej osób prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę pań­stwo­wą sta­no­wią­cą gra­ni­cę wewnętrzną

› Dz.U. 2020, poz. 469 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 17 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go zawie­sze­nia lub ogra­ni­cze­nia ruchu gra­nicz­ne­go na okre­ślo­nych przej­ściach granicznych

› Dz.U. 2020, poz. 473 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 18 mar­ca 2020 r. uchy­la­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie bufo­ra ryzy­ka systemowego

› Dz.U. 2020, poz. 475 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 18 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni medycznych

› Dz.U. 2020, poz. 477 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Gospo­dar­ki Mor­skiej i Żeglu­gi Śród­lą­do­wej z dnia 18 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni mor­skich na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 478 
uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 18 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu zagro­że­nia epidemicznego

› Dz.U. 2020, poz. 479 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 5 mar­ca 2020 r. w spra­wie udzie­la­nia dota­cji celo­wej na wypo­sa­że­nie szkół w pod­ręcz­ni­ki, mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne i mate­ria­ły ćwi­cze­nio­we w 2020 r.

› Dz.U. 2020, poz. 482 
wyga­śnię­cie aktu

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 19 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie zaka­zów w ruchu lotniczym

› Dz.U. 2020, poz. 484 
obowiązujący

484. Zmniej­sze­nie kwot składek. 

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 11 mar­ca 2020 r. w spra­wie wyso­ko­ści skład­ki wno­szo­nej przez zakła­dy ubez­pie­czeń na rzecz Ubez­pie­cze­nio­we­go Fun­du­szu Gwa­ran­cyj­ne­go oraz ter­mi­nów uisz­cza­nia tej składki

› Dz.U. 2020, poz. 486 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi z dnia 19 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie okre­śle­nia wyso­ko­ści jed­no­ra­zo­we­go odszko­do­wa­nia z tytu­łu wypad­ku przy pra­cy rol­ni­czej lub rol­ni­czej cho­ro­by zawo­do­wej oraz zasił­ku chorobowego

› Dz.U. 2020, poz. 490 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 20 mar­ca 2020 r. w spra­wie odwo­ła­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu zagro­że­nia epidemicznego

› Dz.U. 2020, poz. 491 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 20 mar­ca 2020 r. w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 492 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 20 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 493 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 20 mar­ca 2020 r. w spra­wie szcze­gól­nych roz­wią­zań w okre­sie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 500 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 21 mar­ca 2020 r. w spra­wie zwol­nie­nia z podat­ku akcy­zo­we­go alko­ho­lu ety­lo­we­go uży­te­go do pro­duk­cji pro­duk­tów biobójczych

› Dz.U. 2020, poz. 501 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 21 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie środ­ków ska­ża­ją­cych alko­hol etylowy

› Dz.U. 2020, poz. 510 
uzna­ny za uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 23 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wyka­zu cho­rób powo­du­ją­cych powsta­nie obo­wiąz­ku hospitalizacji

› Dz.U. 2020, poz. 511 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 23 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia nie­któ­rych pod­mio­tów sys­te­mu szkol­nic­twa wyż­sze­go i nauki w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 512 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Gospo­dar­ki Mor­skiej i Żeglu­gi Śród­lą­do­wej z dnia 23 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni mor­skich na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 515 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 23 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni medycz­nych w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 516 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go z dnia 23 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni arty­stycz­nych w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 518 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 23 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie spo­so­bu okre­śla­nia pro­fi­lu ryzy­ka ban­ków i oddzia­łów ban­ków zagra­nicz­nych oraz uwzględ­nia­nia tego pro­fi­lu w wyzna­cza­niu skła­dek na fun­dusz gwa­ran­cyj­ny banków

› Dz.U. 2020, poz. 519 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 24 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie przy­wró­ce­nia tym­cza­so­wo kon­tro­li gra­nicz­nej osób prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę pań­stwo­wą sta­no­wią­cą gra­ni­cę wewnętrzną

› Dz.U. 2020, poz. 520 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Pre­ze­sa Rady Mini­strów z dnia 24 mar­ca 2020 r. w spra­wie prze­nie­sie­nia pla­no­wa­nych docho­dów i wydat­ków budże­to­wych, w tym wyna­gro­dzeń, okre­ślo­nych w usta­wie budże­to­wej na rok 2020

› Dz.U. 2020, poz. 521 
wyga­śnię­cie aktu

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 24 mar­ca 2020 r. w spra­wie zaka­zów w ruchu lotniczym

› Dz.U. 2020, poz. 522 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 24 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 524 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 24 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni woj­sko­wych nad­zo­ro­wa­nych przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 525 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 24 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni służb państwowych

› Dz.U. 2020, poz. 527 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 25 mar­ca 2020 r. w spra­wie towa­rów i usług, dla któ­rych obni­ża się staw­kę podat­ku od towa­rów i usług, oraz warun­ków sto­so­wa­nia sta­wek obniżonych

› Dz.U. 2020, poz. 528 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 25 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia nie­któ­rych pod­mio­tów sys­te­mu szkol­nic­twa wyż­sze­go i nauki w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 529 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kli­ma­tu z dnia 25 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy przy urzą­dze­niach energetycznych

› Dz.U. 2020, poz. 530 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 25 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szcze­gól­nych roz­wią­zań w okre­sie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 531 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 25 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 534 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej z dnia 26 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie orze­ka­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści i stop­niu niepełnosprawności

› Dz.U. 2020, poz. 535 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 26 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie lecze­nia krwią i jej skład­ni­ka­mi w pod­mio­tach lecz­ni­czych wyko­nu­ją­cych dzia­łal­ność lecz­ni­czą w rodza­ju sta­cjo­nar­ne i cało­do­bo­we świad­cze­nia zdrowotne

› Dz.U. 2020, poz. 536 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 26 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szko­le­nia pie­lę­gnia­rek i położ­nych doko­nu­ją­cych prze­ta­cza­nia krwi i jej składników

› Dz.U. 2020, poz. 539 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 26 mar­ca 2020 r. w spra­wie stan­dar­du orga­ni­za­cyj­ne­go opie­ki w izolatoriach

› Dz.U. 2020, poz. 542 
obowiązujący

542. Prze­dłu­że­nie ter­mi­nów CIT

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 27 mar­ca 2020 r. w spra­wie prze­dłu­że­nia ter­mi­nu do zło­że­nia zezna­nia o wyso­ko­ści docho­du osią­gnię­te­go (stra­ty ponie­sio­nej) i wpła­ty należ­ne­go podat­ku przez podat­ni­ków podat­ku docho­do­we­go od osób prawnych

› Dz.U. 2020, poz. 543 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 27 mar­ca 2020 r. w spra­wie zmia­ny roz­po­rzą­dze­nia zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie środ­ków ska­ża­ją­cych alko­hol etylowy

› Dz.U. 2020, poz. 544 
wyga­śnię­cie aktu

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 27 mar­ca 2020 r. w spra­wie zwol­nie­nia z podat­ku akcy­zo­we­go alko­ho­lu ety­lo­we­go uży­te­go do pro­duk­cji pro­duk­tów biobójczych

› Dz.U. 2020, poz. 545 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 27 mar­ca 2020 r. w spra­wie zmia­ny roz­po­rzą­dze­nia zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogól­nych warun­ków umów o udzie­la­nie świad­czeń opie­ki zdrowotnej

› Dz.U. 2020, poz. 546 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 27 mar­ca 2020 r. w spra­wie zmia­ny roz­po­rzą­dze­nia zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogól­nych warun­ków umów o udzie­la­nie świad­czeń opie­ki zdrowotnej

› Dz.U. 2020, poz. 547 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 27 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogól­nych warun­ków umów o udzie­la­nie świad­czeń opie­ki zdrowotnej

› Dz.U. 2020, poz. 548 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 27 mar­ca 2020 r. w spra­wie zanie­cha­nia pobo­ru podat­ku docho­do­we­go od nie­któ­rych docho­dów (przy­cho­dów) zwią­za­nych z kre­dy­tem hipo­tecz­nym udzie­lo­nym na cele mieszkaniowe

› Dz.U. 2020, poz. 549 
obowiązujący

549. Prze­dłu­że­nie ter­mi­nów wnio­sko­wa­nia i przy­zna­wa­nia w 2020 r. 

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 27 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie nagród mini­stra wła­ści­we­go do spraw wewnętrz­nych dla nauczy­cie­li akademickich

› Dz.U. 2020, poz. 552 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Pre­ze­sa Rady Mini­strów z dnia 24 mar­ca 2020 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych zasad i try­bu szko­le­nia zawo­do­we­go funk­cjo­na­riu­szy Agen­cji Wywiadu

› Dz.U. 2020, poz. 554 
obowiązujący

554. Prze­dłu­że­nie waż­no­ści nie­od­no­wio­nych legi­ty­ma­cji dok­to­ran­ta.

563. Prze­dłu­że­nie ter­mi­nów doty­czą­cych nierezydentów. 

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 30 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie dyplo­mów dok­tor­skich, dyplo­mów habi­li­ta­cyj­nych i legi­ty­ma­cji doktoranta

› Dz.U. 2020, poz. 563 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 31 mar­ca 2020 r. w spra­wie prze­dłu­że­nia ter­mi­nów do spo­rzą­dze­nia i prze­sła­nia nie­któ­rych infor­ma­cji podatkowych

› Dz.U. 2020, poz. 564 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 31 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szcze­gól­nych roz­wią­zań w okre­sie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 565 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 31 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 566 
uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 31 mar­ca 2020 r. w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 567 
obowiązujący

567, 568. Akty zmie­nia­ją usta­wę z 2 mar­ca 2020 r., Dz.U. 2020, poz. 374, a wraz z nią kil­ka­dzie­siąt (bli­sko 100) innych ustaw. 

Usta­wa z dnia 31 mar­ca 2020 r. o zmia­nie nie­któ­rych ustaw w zakre­sie sys­te­mu ochro­ny zdro­wia zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 568 
obowiązujący

Usta­wa z dnia 31 mar­ca 2020 r. o zmia­nie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kry­zy­so­wych oraz nie­któ­rych innych ustaw

› Dz.U. 2020, poz. 569 
obowiązujący

Usta­wa z dnia 31 mar­ca 2020 r. o zmia­nie usta­wy o sys­te­mie insty­tu­cji rozwoju

› Dz.U. 2020, poz. 570 
obowiązujący

570. Prze­dłu­że­nie ter­mi­nów doty­czą­cych rachun­ko­wo­ści i sprawozdawczości. 

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 31 mar­ca 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia innych ter­mi­nów wypeł­nia­nia obo­wiąz­ków w zakre­sie ewi­den­cji oraz w zakre­sie spo­rzą­dze­nia, zatwier­dze­nia, udo­stęp­nie­nia i prze­ka­za­nia do wła­ści­we­go reje­stru, jed­nost­ki lub orga­nu spra­woz­dań lub informacji

› Dz.U. 2020, poz. 573 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi z dnia 31 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie środ­ków dopusz­czo­nych do ska­ża­nia alko­ho­lu etylowego

› Dz.U. 2020, poz. 574 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 31 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni medycz­nych w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 575 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Gospo­dar­ki Mor­skiej i Żeglu­gi Śród­lą­do­wej z dnia 31 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni mor­skich na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 576 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 1 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szcze­gó­ło­we­go zakre­su danych zawar­tych w dekla­ra­cjach podat­ko­wych i w ewi­den­cji w zakre­sie podat­ku od towa­rów i usług

› Dz.U. 2020, poz. 577 
uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 1 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 578 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 1 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie spe­cja­li­za­cji leka­rzy i leka­rzy dentystów

› Dz.U. 2020, poz. 579 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 30 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie zespo­łu do przy­go­to­wa­nia pytań testo­wych na egza­min wstęp­ny na apli­ka­cję adwo­kac­ką i rad­cow­ską oraz wyka­zu tytu­łów aktów prawnych

› Dz.U. 2020, poz. 580 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 30 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie zespo­łu do przy­go­to­wa­nia pytań testo­wych na egza­min wstęp­ny na apli­ka­cję nota­rial­ną oraz wyka­zu tytu­łów aktów prawnych

› Dz.U. 2020, poz. 581 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 1 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie stan­dar­dów kształ­ce­nia przy­go­to­wu­ją­ce­go do wyko­ny­wa­nia zawo­du leka­rza, leka­rza den­ty­sty, far­ma­ceu­ty, pie­lę­gniar­ki, położ­nej, dia­gno­sty labo­ra­to­ryj­ne­go, fizjo­te­ra­peu­ty i ratow­ni­ka medycznego

› Dz.U. 2020, poz. 583 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go z dnia 2 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie wspar­cia finan­so­we­go dla osób fizycz­nych, osób praw­nych lub jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych nie­po­sia­da­ją­cych oso­bo­wo­ści praw­nej na zmia­nę for­my upo­wszech­nia­nia dzia­łal­no­ści twór­czej lub arty­stycz­nej w okre­sie obo­wią­zy­wa­nia sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go lub sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 584 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go z dnia 2 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni arty­stycz­nych w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 585 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 3 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie postę­po­wa­nia ze zwło­ka­mi i szcząt­ka­mi ludzkimi

› Dz.U. 2020, poz. 587 
obowiązujący

587. Prze­dłu­że­nie ter­mi­nów wnio­sko­wa­nia w 2020 r. 

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go z dnia 2 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie nagród mini­stra wła­ści­we­go do spraw kul­tu­ry i ochro­ny dzie­dzic­twa naro­do­we­go dla nauczy­cie­li akademickich

› Dz.U. 2020, poz. 592 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 2 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie środ­ków ska­ża­ją­cych alko­hol etylowy

› Dz.U. 2020, poz. 595 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 3 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 596 
wyga­śnię­cie aktu

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 3 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie zwol­nie­nia z podat­ku akcy­zo­we­go alko­ho­lu ety­lo­we­go uży­te­go do pro­duk­cji pro­duk­tów biobójczych

› Dz.U. 2020, poz. 597 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 3 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie stan­dar­du orga­ni­za­cyj­ne­go opie­ki w izolatoriach

› Dz.U. 2020, poz. 605 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi z dnia 2 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie nie­któ­rych wyma­gań wete­ry­na­ryj­nych, jakie powin­ny być speł­nio­ne przy pro­duk­cji pro­duk­tów pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go w okre­ślo­nych zakła­dach o małej zdol­no­ści produkcyjnej

› Dz.U. 2020, poz. 607 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 6 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie cho­rób zakaź­nych powo­du­ją­cych powsta­nie obo­wiąz­ku hospi­ta­li­za­cji, izo­la­cji lub izo­la­cji w warun­kach domo­wych oraz obo­wiąz­ku kwa­ran­tan­ny lub nad­zo­ru epidemiologicznego

› Dz.U. 2020, poz. 612 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 6 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych z zakre­su ambu­la­to­ryj­nej opie­ki specjalistycznej

› Dz.U. 2020, poz. 613 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi z dnia 1 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie nie­któ­rych wyma­gań wete­ry­na­ryj­nych, jakie powin­ny być speł­nio­ne przy pro­duk­cji pro­duk­tów pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go w rzeź­niach o małej zdol­no­ści produkcyjnej

› Dz.U. 2020, poz. 616 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi z dnia 6 mar­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wybo­ru wyko­naw­ców zadań uję­tych w zesta­wie­niu rze­czo­wo-finan­so­wym ope­ra­cji oraz warun­ków doko­ny­wa­nia zmniej­szeń kwot pomo­cy oraz pomo­cy technicznej

› Dz.U. 2020, poz. 622 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 7 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia innych ter­mi­nów wyko­na­nia nie­któ­rych obo­wiąz­ków spra­woz­daw­czych i informacyjnych

› Dz.U. 2020, poz. 624 
uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 7 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 625 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 7 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie Kra­jo­we­go Reje­stru Pacjen­tów z COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 628 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 7 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie zwol­nień od podat­ku od towa­rów i usług oraz warun­ków sto­so­wa­nia tych zwolnień

› Dz.U. 2020, poz. 639 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 8 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni nad­zo­ro­wa­nej przez Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 640 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 9 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni woj­sko­wych nad­zo­ro­wa­nych przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 641 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go z dnia 9 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni arty­stycz­nych w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 642 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 9 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 643 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 9 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia nie­któ­rych pod­mio­tów sys­te­mu szkol­nic­twa wyż­sze­go i nauki w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 644 
wyga­śnię­cie aktu

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 9 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie zaka­zów w ruchu lotniczym

› Dz.U. 2020, poz. 647 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Gospo­dar­ki Mor­skiej i Żeglu­gi Śród­lą­do­wej z dnia 9 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni mor­skich na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 650 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 9 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie przy­wró­ce­nia tym­cza­so­wo kon­tro­li gra­nicz­nej osób prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę pań­stwo­wą sta­no­wią­cą gra­ni­cę wewnętrzną

› Dz.U. 2020, poz. 652 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej z dnia 10 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia form opie­ki nad dzieć­mi w wie­ku do lat 3 w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 654 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 10 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni służb państwowych

› Dz.U. 2020, poz. 656 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 10 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia dłuż­sze­go okre­su pobie­ra­nia dodat­ko­we­go zasił­ku opie­kuń­cze­go w celu prze­ciw­dzia­ła­nia COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 657 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 10 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szcze­gól­nych roz­wią­zań w okre­sie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 658 
uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 10 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 659 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 10 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia dłuż­sze­go okre­su pobie­ra­nia zasił­ku opie­kuń­cze­go w celu prze­ciw­dzia­ła­nia COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 660 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 10 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych z zakre­su reha­bi­li­ta­cji leczniczej

› Dz.U. 2020, poz. 666 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 6 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie rodza­jów, zakre­su i wzo­rów doku­men­ta­cji medycz­nej oraz spo­so­bu jej przetwarzania

› Dz.U. 2020, poz. 667 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej z dnia 14 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie reje­stra­cji bez­ro­bot­nych i poszu­ku­ją­cych pracy

› Dz.U. 2020, poz. 670 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej z dnia 14 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie udzie­la­nia pomo­cy z instru­men­tów finan­so­wych w ramach pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych na lata 2014–2020 w celu wspie­ra­nia pol­skiej gospo­dar­ki w związ­ku z wystą­pie­niem pan­de­mii COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 672 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 30 mar­ca 2020 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wyma­gań, jakim powin­ny odpo­wia­dać pomiesz­cze­nia, urzą­dze­nia i obiek­ty pod­mio­tów lecz­ni­czych będą­cych jed­nost­ka­mi budże­to­wy­mi i jed­nost­ka­mi woj­sko­wy­mi, dla któ­rych pod­mio­tem two­rzą­cym jest Mini­ster Obro­ny Narodowej

› Dz.U. 2020, poz. 673 
uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 15 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 674 
uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 16 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 682 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi z dnia 15 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szcze­gó­ło­we­go try­bu prze­pro­wa­dza­nia prze­tar­gów na dzier­ża­wę nie­ru­cho­mo­ści Zaso­bu Wła­sno­ści Rol­nej Skar­bu Państwa

› Dz.U. 2020, poz. 683 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi z dnia 15 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szcze­gó­ło­we­go try­bu sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści Zaso­bu Wła­sno­ści Rol­nej Skar­bu Pań­stwa i ich czę­ści skła­do­wych, warun­ków obni­że­nia ceny sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści wpi­sa­nej do reje­stru zabyt­ków oraz sta­wek sza­cun­ko­wych gruntów

› Dz.U. 2020, poz. 687 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 16 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie zasad two­rze­nia rezerw na ryzy­ko zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią banków

› Dz.U. 2020, poz. 691 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Pre­ze­sa Rady Mini­strów z dnia 17 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie przed­ter­mi­no­wych wybo­rów bur­mi­strza mia­sta Alek­san­dro­wa Kujaw­skie­go w woje­wódz­twie kujawsko-pomorskim

› Dz.U. 2020, poz. 692 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Pre­ze­sa Rady Mini­strów z dnia 17 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie przed­ter­mi­no­wych wybo­rów bur­mi­strza mia­sta Obrzyc­ko w woje­wódz­twie wielkopolskim

› Dz.U. 2020, poz. 693 
wyga­śnię­cie aktu

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 17 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie zwol­nie­nia z podat­ku akcy­zo­we­go alko­ho­lu ety­lo­we­go uży­te­go do pro­duk­cji pro­duk­tów biobójczych

› Dz.U. 2020, poz. 694 
obowiązujący

Usta­wa z dnia 3 kwiet­nia 2020 r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach wspie­ra­ją­cych reali­za­cję pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych w związ­ku z wystą­pie­niem COVID‑19 w 2020 r.

› Dz.U. 2020, poz. 695 
obowiązujący

Usta­wa z dnia 16 kwiet­nia 2020 r. o szcze­gól­nych instru­men­tach wspar­cia w związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się wiru­sa SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 696 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 15 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogól­nych warun­ków umów o udzie­la­nie świad­czeń opie­ki zdrowotnej

› Dz.U. 2020, poz. 697 
uchylony

697. Roz­po­rzą­dze­nie nakła­da obo­wią­zek zakry­wa­nia ust i twa­rzy rów­no­cze­śnie dopusz­cza­jąc wyjąt­ki, z któ­rych może sko­rzy­stać każ­dy speł­nia­ją­cy kry­te­ria okre­ślo­ne w § 18 ust. 2 pkt 3, ana­lo­gicz­nie w przy­pad­ku ręka­wi­czek — § 9 ust. 8a (vide roz­po­rzą­dze­nie zmie­nia­ją­ce, Dz.U. 2020, poz. 750)

705. Akt wyda­ny, ogło­szo­ny i wszedł w życie 20.04.2020 r. z datą obo­wią­zy­wa­nia od 13.03.2020 r. 

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 19 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 705 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 20 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie Kra­jo­wej Rady Akre­dy­ta­cyj­nej Szkół Pie­lę­gnia­rek i Położnych

› Dz.U. 2020, poz. 715 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 20 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie towa­rów i usług, dla któ­rych obni­ża się staw­kę podat­ku od towa­rów i usług, oraz warun­ków sto­so­wa­nia sta­wek obniżonych

› Dz.U. 2020, poz. 726 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 17 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie stan­dar­du kształ­ce­nia przy­go­to­wu­ją­ce­go do wyko­ny­wa­nia zawo­du nauczyciela

› Dz.U. 2020, poz. 727 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kli­ma­tu z dnia 22 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wyma­gań jako­ścio­wych dla paliw ciekłych

› Dz.U. 2020, poz. 728 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 23 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie zanie­cha­nia pobo­ru odse­tek za zwło­kę od nie­któ­rych zale­gło­ści podat­ko­wych z tytu­łu podat­ku docho­do­we­go od osób fizycz­nych za 2019 r. w związ­ku z COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 731 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 22 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia innych ter­mi­nów prze­ka­zy­wa­nia Naro­do­we­mu Ban­ko­wi Pol­skie­mu sprawozdań

› Dz.U. 2020, poz. 733 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 22 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szcze­gó­ło­we­go zakre­su i spo­so­bów reali­za­cji nie­któ­rych zadań Agen­cji Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rolnictwa

› Dz.U. 2020, poz. 734 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 23 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie zaka­zów w ruchu lotniczym

› Dz.U. 2020, poz. 736 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 24 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie towa­rów i usług, dla któ­rych obni­ża się staw­kę podat­ku od towa­rów i usług, oraz warun­ków sto­so­wa­nia sta­wek obniżonych

› Dz.U. 2020, poz. 739 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Gospo­dar­ki Mor­skiej i Żeglu­gi Śród­lą­do­wej z dnia 24 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni mor­skich na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 740 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 24 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni służb państwowych

› Dz.U. 2020, poz. 741 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 24 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia nie­któ­rych pod­mio­tów sys­te­mu szkol­nic­twa wyż­sze­go i nauki w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 742 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 24 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 744 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 24 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni medycz­nych w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 745 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 24 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni woj­sko­wych nad­zo­ro­wa­nych przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 746 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go z dnia 24 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni arty­stycz­nych w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 747 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej z dnia 23 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia form opie­ki nad dzieć­mi w wie­ku do lat 3 w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 748 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 24 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia dłuż­sze­go okre­su pobie­ra­nia dodat­ko­we­go zasił­ku opie­kuń­cze­go w celu prze­ciw­dzia­ła­nia COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 749 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 24 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia dłuż­sze­go okre­su pobie­ra­nia zasił­ku opie­kuń­cze­go w celu prze­ciw­dzia­ła­nia COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 750 
uchylony

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 26 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii

› Dz.U. 2020, poz. 752 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 14 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie postę­po­wa­nia w zakre­sie for­mu­la­rzy man­da­tu kar­ne­go, man­da­tów kar­nych gene­ro­wa­nych przy wyko­rzy­sta­niu sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go, grzy­wien nakła­da­nych w dro­dze man­da­tu kar­ne­go oraz pod­mio­tów naby­wa­ją­cych odpłat­nie for­mu­la­rze man­da­tu karnego

› Dz.U. 2020, poz. 753 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Gospo­dar­ki Mor­skiej i Żeglu­gi Śród­lą­do­wej z dnia 22 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie szcze­gó­ło­we­go wyka­zu skład­ni­ków wypo­sa­że­nia stat­ku, któ­rych zakup jest refi­nan­so­wa­ny, oraz ich licz­by przy­pa­da­ją­cej na jeden statek

› Dz.U. 2020, poz. 756 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go z dnia 24 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie udzie­la­nia przez Pol­ski Insty­tut Sztu­ki Fil­mo­wej dofi­nan­so­wa­nia przed­się­wzięć z zakre­su kinematografii

› Dz.U. 2020, poz. 757 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Infra­struk­tu­ry z dnia 23 kwiet­nia 2020 r. uchy­la­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wpro­wa­dze­nia do sto­so­wa­nia wyma­gań EUROCONTROL w zakre­sie prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa w ruchu lot­ni­czym ESARR

› Dz.U. 2020, poz. 759 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 27 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia kor­po­ra­cji uczo­nych i jed­no­stek nauko­wych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 761 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 27 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie stan­dar­du orga­ni­za­cyj­ne­go opie­ki w izolatoriach

› Dz.U. 2020, poz. 766 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 27 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie try­bu prze­pro­wa­dza­nia kon­tro­li w pod­mio­tach wyko­nu­ją­cych czyn­no­ści zwią­za­ne z pobie­ra­niem, prze­cho­wy­wa­niem i prze­szcze­pia­niem komó­rek, tka­nek i narządów

› Dz.U. 2020, poz. 771 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Kli­ma­tu z dnia 28 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie try­bu dzia­ła­nia orga­nów woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wodnej

› Dz.U. 2020, poz. 773 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej z dnia 28 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie udzie­la­nia pomo­cy w for­mie dota­cji lub pomo­cy zwrot­nej w ramach pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych na lata 2014–2020 w celu wspie­ra­nia pol­skiej gospo­dar­ki w związ­ku z wystą­pie­niem pan­de­mii COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 775 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 28 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie stan­dar­dów w zakre­sie ogra­ni­czeń przy udzie­la­niu świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej pacjen­tom innym niż z podej­rze­niem lub zaka­że­niem wiru­sem SARS‑CoV‑2 przez oso­by wyko­nu­ją­ce zawód medycz­ny mają­ce bez­po­śred­ni kon­takt z pacjen­ta­mi z podej­rze­niem lub zaka­że­niem tym wirusem

› Dz.U. 2020, poz. 776 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 28 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie sta­żu pody­plo­mo­we­go leka­rza i leka­rza dentysty

› Dz.U. 2020, poz. 778 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Infra­struk­tu­ry z dnia 29 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie okre­so­wych ogra­ni­czeń oraz zaka­zu ruchu nie­któ­rych rodza­jów pojaz­dów na drogach

› Dz.U. 2020, poz. 779 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej z dnia 29 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia form opie­ki nad dzieć­mi w wie­ku do lat 3 w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 780 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 29 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 781 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 29 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie szcze­gól­nych roz­wią­zań w okre­sie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 783 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej z dnia 29 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie udzie­la­nia pomo­cy ze środ­ków instru­men­tów inży­nie­rii finan­so­wej pod­le­ga­ją­cych ponow­ne­mu wyko­rzy­sta­niu w celu wspie­ra­nia pol­skiej gospo­dar­ki w związ­ku z wystą­pie­niem pan­de­mii COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 784 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 28 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie infor­ma­cji udzie­la­nych zakła­dom ubez­pie­czeń przez pod­mio­ty wyko­nu­ją­ce dzia­łal­ność lecz­ni­czą oraz Naro­do­wy Fun­dusz Zdrowia

› Dz.U. 2020, poz. 786 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 28 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie przy­wró­ce­nia tym­cza­so­wo kon­tro­li gra­nicz­nej osób prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę pań­stwo­wą sta­no­wią­cą gra­ni­cę wewnętrzną

› Dz.U. 2020, poz. 787 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 29 kwiet­nia 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni nad­zo­ro­wa­nej przez Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS‑CoV‑2

› Dz.U. 2020, poz. 788 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 29 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie rodza­jów, zakre­su i wzo­rów oraz spo­so­bu prze­twa­rza­nia doku­men­ta­cji medycz­nej w pod­mio­tach lecz­ni­czych utwo­rzo­nych przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw wewnętrznych

› Dz.U. 2020, poz. 789 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 30 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie zmia­ny roz­po­rzą­dze­nia zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie środ­ków ska­ża­ją­cych alko­hol etylowy

› Dz.U. 2020, poz. 790 
akt jednorazowy

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 30 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia dłuż­sze­go okre­su pobie­ra­nia dodat­ko­we­go zasił­ku opie­kuń­cze­go w celu prze­ciw­dzia­ła­nia COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 791 
akt jednorazowy

792. Roz­po­rzą­dze­nie nakła­da obo­wią­zek zakry­wa­nia ust i nosa w okre­ślo­nych miej­scach (§ 18, ust. 1) rów­no­cze­śnie dopusz­cza­jąc wyjąt­ki — nie­któ­re z nich doty­czą wszyst­kich, ergo nosze­nie masecz­ki kwe­stią oso­bi­ste­go wybo­ru, vide § 18, ust. 2, pkt.: 3, 7, 11. Otwie­ra rów­nież moż­li­wość gru­po­we­go upra­wia­nia spor­tu na warun­kach okre­ślo­nych w § 8, ust. 1, pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 30 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia dłuż­sze­go okre­su pobie­ra­nia zasił­ku opie­kuń­cze­go w celu prze­ciw­dzia­ła­nia COVID‑19

› Dz.U. 2020, poz. 792 
obowiązujący

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 2 maja 2020 r. w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii

Skomentuj