Tarczka. Podatki i rachunkowość — terminy


Akty praw­ne
pogru­po­wa­ne tema­tycz­nie w odnie­sie­niu do wpro­wa­dza­nych zmian

Legenda
☛ odno­śnik do aktu prawnego
☞ odno­śnik do jed­no­li­te­go tek­stu aktu prawnego

Niniej­szy arty­kuł nale­ży do serii skie­ro­wa­nej na prze­ciw­dzia­ła­nie skut­kom pan­de­mii. Ma pomóc w per­cep­cji naj­istot­niej­szych zmian w prze­pi­sach, ze szcze­gól­nym naci­skiem na udo­god­nie­nia lub pułap­ki. Jeśli znaj­dziesz dziw­ne sfor­mu­ło­wa­nie na wcze­śniej nie­zna­ny ci temat, to naj­praw­do­po­dob­niej cię ono nie dotyczy.


› Usta­wa z dnia 2 mar­ca 2020 r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kry­zy­so­wych 

Uwa­ga. Do prze­pi­su wyda­no akt wyko­naw­czy o zanie­cha­niu pobo­ru odse­tek nali­czo­nych w okre­sie 1.05—1.06.2020 r., należ­nych z zeznań za 2019 r. ☛ Dz.U. 2020, poz. 728.

Ter­min zezna­nia i podat­ku od osób fizycznych
Utrzy­ma­ny (30 kwiet­nia 2020 r.) z zastrze­że­niem o nie­wsz­czy­na­niu postę­po­wa­nia kar­no-skar­bo­we­go albo jego umo­rze­niu pod warun­kiem nie­prze­kro­cze­nia ter­mi­nu 31 maja 2020 r. 


› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 27 mar­ca 2020 r. w spra­wie prze­dłu­że­nia ter­mi­nu do zło­że­nia zezna­nia o wyso­ko­ści docho­du osią­gnię­te­go (stra­ty ponie­sio­nej) i wpła­ty należ­ne­go podat­ku przez podat­ni­ków podat­ku docho­do­we­go od osób praw­nych 
› Usta­wa z dnia 15 lute­go 1992 r. o podat­ku docho­do­wym od osób praw­nych 
› Usta­wa z dnia 29 sierp­nia 1997 r. Ordy­na­cja podat­ko­wa 
› Usta­wa z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i o wolon­ta­ria­cie 

Ter­min zezna­nia podat­ko­we­go osób prawnych
Prze­dłu­żo­ny do 31 maja 2020 r. (fak­tycz­nie do 1 czerwca) 

Ter­min zapła­ty podat­ku od osób prawnych
Prze­dłu­żo­ny do 31 maja 2020 r. (fak­tycz­nie do 1 czerwca) 

Ter­min zezna­nia podat­ko­we­go nie­któ­rych NGO
Prze­dłu­żo­ny do 31 lip­ca 2020 r. 

Ter­min zapła­ty podat­ku od nie­któ­rych NGO
Prze­dłu­żo­ny do 31 lip­ca 2020 r. 


› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 31 mar­ca 2020 r. w spra­wie prze­dłu­że­nia ter­mi­nów do spo­rzą­dze­nia i prze­sła­nia nie­któ­rych infor­ma­cji podat­ko­wych 
› Usta­wa z dnia 15 lute­go 1992 r. o podat­ku docho­do­wym od osób praw­nych 
› Usta­wa z dnia 29 sierp­nia 1997 r. Ordy­na­cja podat­ko­wa 
› Usta­wa z dnia 27 lip­ca 2002 r. Pra­wo dewi­zo­we 
› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 24 grud­nia 2002 r. w spra­wie infor­ma­cji podat­ko­wych  

Ter­min zgło­sze­nia umo­wy z nierezydentem
Prze­dłu­żo­ny do pią­te­go mie­sią­ca po roku podat­ko­wym (zazw. do 1 czerw­ca 2020 r.) 

Ter­min prze­sy­ła­nia infor­ma­cji o doko­na­nych wypła­tach i pobra­nym podat­ku od nierezydentów
Prze­dłu­żo­ny do koń­ca pią­te­go mie­sią­ca po roku podat­ko­wym (zazw. do 1 czerw­ca 2020 r.) 


› Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Finan­sów z dnia 31 mar­ca 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia innych ter­mi­nów wypeł­nia­nia obo­wiąz­ków w zakre­sie ewi­den­cji oraz w zakre­sie spo­rzą­dze­nia, zatwier­dze­nia, udo­stęp­nie­nia i prze­ka­za­nia do wła­ści­we­go reje­stru, jed­nost­ki lub orga­nu spra­woz­dań lub infor­ma­cji 
› Usta­wa z dnia 26 lip­ca 1991 r. o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych 
› Usta­wa z dnia 29 wrze­śnia 1994 r. o rachun­ko­wo­ści 
› Usta­wa z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finan­sach publicz­nych 
› Usta­wa z dnia 2 mar­ca 2020 r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID‑19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kry­zy­so­wych 

Ter­min spra­woz­da­nia finan­so­we­go osób fizycznych
Prze­dłu­żo­ny do 31 lip­ca 2020 r. 

Odmien­ne regu­la­cje doty­czą insty­tu­cji ryn­ku finan­so­we­go, ter­mi­ny wydłu­żo­ne o — zamknię­cie ksiąg rachun­ko­wych: dwa mie­sią­ce, rocz­ne zesta­wie­nie obro­tów i sald: 60 dni, zakoń­cze­nie inwen­ta­ry­za­cji: 60 dni, spra­woz­da­nia: dwa miesiące 

Ter­min zamknię­cia ksiąg rachunkowych
Prze­dłu­żo­ny o trzy mie­sią­ce (zazw. do 30 czerw­ca 2020 r.) 

Ter­min rocz­ne­go zesta­wie­nia obro­tów i sald
Prze­dłu­żo­ny o 90 dni (zazw. do 23 czerw­ca 2020 r.) 

Ter­min inwentaryzacji
Prze­dłu­żo­ny o 90 dni (zazw. do 30 mar­ca 2020 r.) 

Ter­mi­ny doty­czą­ce sprawozdań
Prze­dłu­żo­ne o 3 mie­sią­ce — doty­czy spo­rzą­dza­nia, zatwier­dza­nia, publi­ka­cji spra­woz­dań finan­so­wych, nie­fi­nan­so­wych, spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści, spra­woz­dań skon­so­li­do­wa­nych, typo­we ter­mi­ny spo­rzą­dza­nia prze­dłu­żo­no do 30 czerw­ca 2020 r., zatwier­dza­nia — do 30 wrze­śnia 2020 r., publi­ka­cji na stro­nie inter­ne­to­wej — do 30 wrze­śnia 2020 r. 

Nie­przy­to­czo­ne regu­la­cje roz­po­rzą­dze­nia sta­no­wią o insty­tu­cjach i jed­nost­kach ryn­ku finan­so­we­go, budże­to­wych, samo­rzą­do­wych itp.

Skomentuj