Tag Archives: Scitex EverSmart Pro

Pierwszy miesiąc za nami

[…] Przy oka­zji obec­no­ści w War­sza­wie odby­łem cie­ka­wą dys­ku­sję poli­tycz­ną z Bła­że­jem, a wła­ści­wie poli­tycz­no-typo­gra­ficz­ną. Zachę­cam do zapo­zna­nia się z echem tej­że dys­ku­sji i do komen­ta­rza, bo rzecz doty­czy inter­li­nii. Forum otwar­te, pro­szę bardzo