Tag Archives: Paratype

Rewizja ludowa nr 1

Zwro­ty „rewi­zja ludo­wa” i „prze­gląd popu­lar­ny” zna­czą to samo, oba zawie­ra­ją łaciń­skie sło­wa i brzmią jed­na­ko­wo pre­ten­sjo­nal­nie. Wal­kę o tytuł wygrał lep­szy według kry­te­rium fone­tycz­ne­go — bo jest bar­dziej śpiew­ny i łatwiej się go wymawia

Z nadzieją patrz w przyszłość

Typo­gra­fia słu­ży prze­kształ­ca­niu rze­czy­wi­sto­ści. Oto arkusz papie­ru pod­le­ga tło­cze­niu w pra­sie dru­kar­skiej, po czym nie jest już arku­szem, a zadru­ko­wa­ną kar­tą. Zysku­je war­tość użyt­ko­wą, zupeł­nie nowy sens swo­je­go ist­nie­nia — treść prze­zna­czo­ną do czy­ta­nia. Bez tej swo­istej opre­sji jaką jest tło­cze­nie treść nie poja­wi­ła­by się i arkusz nie został­by nośni­kiem żad­ne­go przesłania