Tag Archives: manuskrypt

Nieznane teksty Orygenesa

W ubie­głym mie­sią­cu świat usły­szał zaska­ku­ją­cą nowi­nę. W Pań­stwo­wej Biblio­te­ce Bawa­rii odna­le­zio­no grec­ki manu­skrypt z XIXII w. z tek­sta­mi jed­ne­go z waż­niej­szych pisa­rzy wcze­sno­chrze­ści­jań­skich. Zna­le­zi­sko jest nie­zwy­kłe, ponie­waż dużej czę­ści homi­lii zawar­tych w tym zbio­rze wcze­śniej nie znano

Gdański manuskrypt

Kil­ka dni temu Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Gdań­sku opu­bli­ko­wa­ło infor­ma­cję o zna­le­zio­nym frag­men­cie manu­skryp­tu. Wydo­by­to go ze śre­dnio­wiecz­nej latry­ny, pod­czas prac wyko­pa­li­sko­wych przy uli­cy Kle­szej w Gdań­sku, w stycz­niu 2009 r. Trud­no było od razu jed­no­znacz­nie stwier­dzić czym w rze­czy­wi­sto­ści jest wyglą­da­ją­cy na kawa­łek dre­wien­ka skra­wek pergaminu

Psałterz z Faddan More

W ostat­nim tygo­dniu służ­by pra­so­we Natio­nal Museum of Ire­land wyda­ły komu­ni­kat, któ­ry elek­try­zu­je całą Euro­pę. Nośni­kiem emo­cji jest książ­ka zna­le­zio­na na bagnach — Psał­terz z Fad­dan More