Tag Archives: Londyn

Cambridge i Londyn

Kil­ka foto­gra­fii, któ­re zro­bi­łem w pod­czas majo­wej wizy­ty w Cam­brid­ge i Lon­dy­nie. Moż­na odnieść wra­że­nie, że Anglia, to zupeł­nie inny świat, na zdję­ciach jed­nak widać