Tag Archives: Linotype

Z nadzieją patrz w przyszłość

Typo­gra­fia słu­ży prze­kształ­ca­niu rze­czy­wi­sto­ści. Oto arkusz papie­ru pod­le­ga tło­cze­niu w pra­sie dru­kar­skiej, po czym nie jest już arku­szem, a zadru­ko­wa­ną kar­tą. Zysku­je war­tość użyt­ko­wą, zupeł­nie nowy sens swo­je­go ist­nie­nia — treść prze­zna­czo­ną do czy­ta­nia. Bez tej swo­istej opre­sji jaką jest tło­cze­nie treść nie poja­wi­ła­by się i arkusz nie został­by nośni­kiem żad­ne­go przesłania

Rozmowa z Andrzejem T. Spotkanie drugie

Poni­żej dal­szy ciąg roz­mo­wy z Andrze­jem Toma­szew­skim. Pro­wa­dzi­my ją przy pomo­cy dostęp­nych środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, acz­kol­wiek bez zbęd­ne­go pośpie­chu. Zapra­szam na kolej­ne spo­tka­nie z mistrzem — dru­gie, ale jesz­cze nie ostatnie

Co to jest Neue?

Neue to nowe. Była już Neue Helve­ti­ca, a teraz przy­szedł czas na kolej­ny obiekt wes­tchnień typo­gra­fów, art direc­to­rów i wszel­kiej maści kreatorów

Nie halo

Doświad­cze­nie przez oglą­da­nie. Oglą­daj­my więc. Pró­buj­my komen­to­wać, wymie­niać opi­nie. Otwie­ram kwiz bez nagród. Co jest nie halo na tym obrazku?