Tag Archives: kopista

Nieznane teksty Orygenesa

W ubie­głym mie­sią­cu świat usły­szał zaska­ku­ją­cą nowi­nę. W Pań­stwo­wej Biblio­te­ce Bawa­rii odna­le­zio­no grec­ki manu­skrypt z XIXII w. z tek­sta­mi jed­ne­go z waż­niej­szych pisa­rzy wcze­sno­chrze­ści­jań­skich. Zna­le­zi­sko jest nie­zwy­kłe, ponie­waż dużej czę­ści homi­lii zawar­tych w tym zbio­rze wcze­śniej nie znano

W naszej drukarni (1)

Zece­rów i dru­ka­rzy nie bez powo­du nazy­wa­no «towa­rzy­sza­mi sztu­ki dru­kar­skiej». Hor­ren­dal­na ilość pro­ble­mów do unik­nię­cia czy­ni ich praw­dzi­wy­mi mistrza­mi, a moż­li­wość uzy­ska­nia pomo­cy od bar­dziej doświad­czo­nych kole­gów — czę­sto trze­ba roz­wi­kłać pro­blem na mia­rę węzła gor­dyj­skie­go — skut­ku­je zadzierz­gnię­ciem głęb­szych relacji