Tag Archives: kinematografia

Dziękuję, dziękuję! Nie trzeba było…

Ostat­ni dzień roku, jak zawsze, był dla mnie wzru­sza­ją­cy. Wszy­scy pamię­ta­li o moich imie­ni­nach. Nie jestem w sta­nie dorów­nać podzię­ko­wa­nia­mi, dla­te­go skrom­nie pro­po­nu­ję tyl­ko obej­rze­nie kil­ku fil­mów zawie­ra­ją­cych moty­wy drukarskie

W polskim filmie

Film bywa banal­ny, miał­ki, kiczo­wa­ty, naiw­ny, kłam­li­wy, głu­pi, odra­ża­ją­cy, brzyd­ki. Bywa też dzie­łem, a cza­sa­mi nawet arcy­dzie­łem. Podob­nie jest z pol­ski­mi fil­ma­mi. Nie­któ­re z nich odci­snę­ły pięt­no na świa­to­wej kine­ma­to­gra­fii. Więk­szość z nas syp­nie z ręka­wa tytu­ła­mi, nazwi­ska­mi akto­rów, reży­se­rów czy ope­ra­to­rów, ale film anga­żu­je o wie­le wię­cej profesji