Tag Archives: interlinia

Pierwszy miesiąc za nami

[…] Przy oka­zji obec­no­ści w War­sza­wie odby­łem cie­ka­wą dys­ku­sję poli­tycz­ną z Bła­że­jem, a wła­ści­wie poli­tycz­no-typo­gra­ficz­ną. Zachę­cam do zapo­zna­nia się z echem tej­że dys­ku­sji i do komen­ta­rza, bo rzecz doty­czy inter­li­nii. Forum otwar­te, pro­szę bardzo

Krytycznym okiem

Wspo­mnia­ny w poprzed­nim arty­ku­le pro­jekt, pod­da­ny kry­ty­ce pod­czas KRAK­Ty­po, to książ­ka Wer­ne­ra Chro­ba­ka pt. „Brat Eusta­chiusz Kugler. W dro­dze na ołta­rze” — bio­gra­fia bawar­skie­go zakon­ni­ka, w paź­dzier­ni­ku ogło­szo­ne­go bło­go­sła­wio­nym, wyda­na u mnie na zle­ce­nie boni­fra­trów. Tłu­ma­cze­nie i redak­cja trwa­ły dość dłu­go, przede wszyst­kim ze wzglę­du na koniecz­ność bar­dzo dale­ko idą­cej inge­ren­cji w tekst. Książ­ka, oczy­wi­ście, mia­ła mieć cha­rak­ter okolicznościowy