Tag Archives: BachoTeX

Konferencja w Bachotku

GUST otwie­ra się na świat. Orga­ni­za­to­rzy pra­gną zerwać ze śro­do­wi­sko­wym pięt­nem poprzed­nich spo­tkań i stwo­rzyć uni­wer­sal­ną plat­for­mę wymia­ny doświad­czeń mię­dzy fachow­ca­mi — nie cho­dzi o znaw­ców TeX‑a, ale miło­śni­ków tego, cze­mu TeX słu­ży: dobrej typografii

Kilka imprez typo

Od dłuż­sze­go cza­su nosi­łem się z zamia­rem poru­sze­nia tema­tu typo­gra­ficz­nych spo­tkań. Myśla­łem, by napi­sać o Type Camp, ale róż­no­ra­kich imprez tego typu odby­wa się spo­ro. Dziś więc garść infor­ma­cji o nie­któ­rych z kon­fe­ren­cji i warsz­ta­tów. Wybra­łem te, któ­re uwa­żam za naj­cie­kaw­sze i odby­wa­ją się cyklicznie