Tag Archives: Arctic Paper

Niepotrzebna książka

Pierw­sze wra­że­nie jest dobre. Tek­sty schlud­nie zło­żo­ne ład­nym kro­jem. Oma­wia­ne zagad­nie­nia dobrze ilu­stro­wa­ne, dodat­ko­we ilu­stra­cje pomię­dzy roz­dzia­ła­mi bar­dzo dobrze wydru­ko­wa­ne przy uży­ciu rastra sto­cha­stycz­ne­go, na sied­miu gatun­kach papie­ru Mun­ken, nie licząc okład­ki. Blok szy­ty czar­ną nicią, sty­lo­wa opra­wa z odkry­tym grzbie­tem. Swo­ją zewnętrz­ną for­mą oddzia­ły­wa na odbior­cę sil­nie pozytywnie