Szósty Plaster w Toruniu

Trwa szó­sta edy­cja Festi­wa­lu Pla­ka­tu i Typo­gra­fii «Pla­ster». Orga­ni­za­tor — Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej «Zna­ki Cza­su» w Toru­niu — przy­go­to­wał całą gamę wyda­rzeń. Część z nich mia­ła miej­sce we wto­rek i śro­dę, część odbę­dzie się dziś i jutro, wysta­wy potrwa­ją dłu­żej. Zapra­szam do odwie­dze­nia nie tyl­ko toru­nian. Załą­czam pro­gram na dziś i jutro. 

14 maja, czwartek


10.00–14.00
15.00–18.00
Warsz­ta­ty typograficzne
Luisa Bar­re­to, Pau­lo Fre­itas, Dino dos Santos
CSW LabSen


19.00
Powol­ni i rozczarowani
insta­la­cja typo­gra­ficz­na stu­den­tów łódz­kiej ASP z pra­cow­ni prof. Sła­wo­mi­ra Kosmyki
Gale­ria S, Zakład Pla­sty­ki Inter­me­dial­nej UMK, Mic­kie­wi­cza 121

15 maja, piątek


11.00–17.00
Szyb­cy i Wście­kli — Mło­dy, Nie­po­kor­ny Dizajn z Pol­ski i Portugalii
kon­fe­ren­cja, pre­le­gen­ci: Dino dos San­tos, Jor­ge Silva, Krzysz­tof Koch­no­wicz, Luisa Bar­re­to, Pau­lo Fre­itas, Polka­dot, Syfon Stu­dio
Kino Centrum

Infor­ma­cje


Stro­na www festiwalu

Wysta­wy


Type Direc­tors Club — 2014 Annu­al Award
13 maja — 31 maja


Play this game
ple­ne­ro­wa wysta­wa typo­gra­fii mło­dych por­tu­gal­skich artystów
13 maja — 2 sierpnia


Ślad
Seba­stian Kubica
wysta­wa pla­ka­tów w base­nie per­for­me­rów — par­ter CSW
13 maja — 14 czerwca


Wysta­wa pla­ka­tów stu­den­tów koła nauko­we­go Aka­de­mii Sztu­ki ze Szczecina
CSW LabSen
13 maja — 14 czerwca


Powol­ni i rozczarowani
insta­la­cja typo­gra­ficz­na stu­den­tów Łódz­kiej ASP z pra­cow­ni prof. Sła­wo­mi­ra Kosmyki
Zakład Pla­sty­ki Inter­me­dial­nej, Gale­ria S
14 maja — 14 czerwca


Współ­cze­sna Por­tu­gal­ska Gra­fi­ka Projektowa
wysta­wa na tara­sie CSW
13 maja — 31 sierpnia

Skomentuj