Stenograf Polski. Nr 58

Ste­no­graf Pol­ski nr 58, styczeń–marzec 1937 r., dwumiesięcznik
Opra­wa zeszy­to­wa, szy­ta drutem
8 stro­nic, nume­ra­cja cią­gła od pierw­sze­go numeru
Źró­dło: pry­wat­na kolekcja

Skomentuj