Stara, kochana «Lokomotywa»

Prze­glą­da­jąc zaso­by sie­cio­we tra­fi­łem na «Misty­kę tek­stu» autor­stwa Mar­ci­na Karo­lew­skie­go z Wro­cła­wia — ilu­stra­cję nie­za­po­mnia­ne­go wier­sza z dzie­ciń­stwa. «Loko­mo­ty­wę» chy­ba każ­dy zna, to dzie­ło Julia­na Tuwi­ma. Mar­cin przed­sta­wia ją bar­dzo sugestywnie. 

Frag­ment fil­mu «Szpieg w masce» z 1933 roku, «Miłość ci wszyst­ko wyba­czy» w wyko­na­niu Han­ki Ordonówny
Tuwim Julian, Olic­ki L. (tłum.), Sfard D. (red.): «Julian Tuwim dla dzie­ci», Idysz Buch 1954, War­sza­wa — ze zbio­rów własnych
tuwim_dla_dzieci_09

A Tuwim? Żyd, Polak — tłu­macz, afo­ry­sta, pisarz, poeta komu­ni­ku­ją­cy się z czy­tel­ni­kiem za pomo­cą języ­ko­wej ekwi­li­bry­sty­ki, dostęp­nej tyl­ko nie­licz­nym twór­com. „Bło­go­sła­wio­ny, któ­ry nie mając nic do powie­dze­nia, nie oble­ka tego w sło­wa” czy „bez­stron­ny jak kata­log”, to wła­śnie jego afo­ry­zmy. Napi­sał też tekst jed­nej z naj­bar­dziej zna­nych pol­skich piosenek. 

Przy­po­mnia­łem sobie też o małej bro­szur­ce, któ­rą kie­dyś zna­la­złem. Tłu­ma­cze­nie wier­szy Tuwi­ma dla dzie­ci na jidysz z 1954 r. Ksią­żecz­ka, według mnie, bar­dzo nie­zwy­kła. Zobacz­my, jak wyglą­da (po klik­nię­ciu w obra­zek, moż­na obej­rzeć trzy stro­ni­ce «Loko­mo­ty­wy» w powiększeniu).

Mówiąc o Tuwi­mie, nie moż­na nie wspo­mnieć o cza­so­pi­śmie, w któ­rym publi­ko­wał przez kil­ka­na­ście lat. Prze­glą­da­jąc jego rocz­ni­ki zasta­na­wia­łem się — przed­wo­jen­na typo­gra­fia w Pol­sce chy­ba sta­ła na niż­szym pozio­mie? Nie­któ­re z pism uży­wa­nych do skła­du Ska­man­dra mają fatal­nie zapro­jek­to­wa­ne pol­skie dia­kry­ty­ki, a miej­sca­mi skład jest tak nie­chluj­ny, że żal patrzeć. Moż­na też zaob­ser­wo­wać cie­ka­we zwy­cza­je typo­gra­ficz­ne, dziś już nie­ak­tu­al­ne, a nie­któ­re wciąż war­te naśla­do­wa­nia. Poni­żej okład­ka i kil­ka stro­nic pierw­sze­go Ska­man­dra wraz z opu­bli­ko­wa­nym w nim «Fle­ci­stą».


Ska­man­der w kolek­cji ☛ cyfro­wej biblio­te­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go Crispa

Skomentuj