Skolar

Sko­lar. Pismo zapro­jek­to­wa­ne przez Davi­da Bře­zi­nę z Czech. David pre­zen­to­wał je pod­czas KRAK­Ty­po i trze­ba przy­znać — mimo że po angiel­sku — był to bar­dzo cie­ka­wy pokaz. 


Sko­lar. Pla­kat promocyjny

Surat jako osob­ny pro­jekt dedy­ko­wa­ny wyłącz­nie do skryp­tu gudźa­ra­ti zakoń­czył swo­je ist­nie­nie z chwi­lą włą­cze­nia do sko­la­ra, posze­rzo­ne­go rów­nież o skrypt dewanagari. 

Jak widać — pomy­śla­ny prze­cież, jako pismo dzie­ło­we — dosko­na­le pre­zen­tu­je się rów­nież na pla­ka­tach. Posia­da nie­wiel­ki kon­trast, a rów­no­cze­śnie bar­dzo cie­ka­wy krój. Nie­co bar­dziej skon­tra­sto­wa­ny surat — osob­ny krój z języ­kiem gudźa­ra­ti (jed­nym z wie­lu języ­ków urzę­do­wych w Indiach), któ­ry rów­nież wpi­su­je się w rodzi­nę — moż­na trak­to­wać jako suple­ment do sko­la­ra. Cyry­li­ca w peł­ni odpo­wia­da cha­rak­te­rem wer­sji łaciń­skiej. Jak­że wymow­ne, że to wła­śnie ją nagro­dzo­no w dwóch tego­rocz­nych kon­kur­sach: rosyj­skim Modern Cyril­lic i armeń­skim Gran­shan.

Autor bez wąt­pie­nia dosko­na­le się zna na typo­gra­fii mul­ti­ję­zycz­nej. Dia­kry­ty­kom przez nie­go zapro­jek­to­wa­nym nie moż­na nic zarzu­cić. Świet­na cyry­li­ca! W przy­szło­ści pismo zosta­nie posze­rzo­ne rów­nież o alfa­bet grecki. 

Stu­dium pisma ehrhardt


Sko­lar. Szki­ce okre­śla­ją­ce zasa­dy stylistyczne

Kim jest David Bře­zi­na? Ukoń­czył infor­ma­ty­kę w Masa­ry­ko­va Uni­we­rzi­ta (Brno, Cze­chy) oraz pro­jek­to­wa­nie pism w Uni­ver­si­ty of Reading (Reading, Wiel­ka Bry­ta­nia). Typo­graf, czło­nek ATy­pI. Obec­nie pra­cu­je jako nie­za­leż­ny pro­jek­tant i kon­sul­tant. Jest aktyw­ny w takich dzie­dzi­nach, jak: pro­jek­to­wa­nie wie­lo­ję­zycz­nych pism (rów­nież dla języ­ków nie­ła­ciń­skich), pro­gra­mo­wa­nie fon­tów Open­Ty­pe, pro­jek­to­wa­nie gra­ficz­ne i typo­gra­ficz­ne, kon­sul­ta­cje zwią­za­ne z pisma­mi dru­kar­ski­mi i fon­ta­mi. Oka­zjo­nal­nie wykła­da oraz publi­ku­je na tema­ty zwią­za­ne z typografią. 

Sko­lar/surat, to pro­jekt jego życia, cią­gle udo­sko­na­la­ny i roz­wi­ja­ny, ale mam nadzie­ję, że nie ostat­ni. To bar­dzo dobry pro­jekt. Zało­że­niem było stwo­rze­nie kro­ju zop­ty­ma­li­zo­wa­ne­go do dłu­gich, struk­tu­ral­nych tek­stów, bar­dzo czy­tel­ne­go w małych stop­niach zarów­no w odmia­nie pro­stej, jak i kur­sy­wie czy kapi­ta­li­kach, dobrze spra­wu­ją­ce­go się w publi­ka­cjach zawie­ra­ją­cych duże ilo­ści cią­głe­go tek­stu, przy­pi­sów, indek­sów gór­nych i dol­nych, tabel, skom­pli­ko­wa­nych strza­łek, jed­nym sło­wem — naukowego.

David zaczy­nał pra­cę od stu­dio­wa­nia takich kro­jów, jak ehr­hardt MT, times new roman czy aca­de­mi­ca, przy­glą­dał się publi­ka­cjom nauko­wym róż­nych wydaw­nictw, dys­ku­to­wał i zasta­na­wiał się: Jak powi­nien wyglą­dać taki krój? Cze­go ocze­ku­ją naukow­cy? Doszedł do nastę­pu­ją­cych wniosków:
— pożą­da­ny sto­pień pisma to 10–11 pkt. o wyso­ko­ści x 1,5 mm;
— krój powi­nien dobrze się zacho­wy­wać w przy­pi­sach w stop­niu 7–8 pkt. i 1 mm wyso­ko­ści x;
— powi­nien rzu­cać się w oczy w sąsiedz­twie ilustracji;
— odmia­na gru­ba musi dobrze dzia­łać zarów­no w skró­tach, jak i dłu­gich tek­stach — być może potrze­ba dwóch gru­bych odmian, zróż­ni­co­wa­nych wagą;
— kur­sy­wa powin­na wyróż­niać się w skró­tach, a rów­no­cze­śnie być czy­tel­na w dłu­gich tekstach;
— krój powi­nien zawie­rać wyra­zi­ste zna­ki inter­punk­cyj­ne i nawia­sy, któ­re będą współ­grać i z tek­stem, i cyframi;
— koniecz­na jest obsłu­ga wszyst­kich łaciń­skich języ­ków euro­pej­skich oraz trans­li­te­ra­cji naj­waż­niej­szych języ­ków nie­ła­ciń­skich (np. chiński/pinyin, san­skryt etc.);
— punk­to­ry (bule­ty), indek­sy gór­ne i dol­ne muszą być spój­ne we wszyst­kich wariantach.

Uwzględ­nia­jąc powyż­sze postu­la­ty, wypra­co­wał inte­re­su­ją­cy krój sze­ry­fo­wy, o tro­chę nie­jed­no­znacz­nej dwu­ele­men­to­wo­ści i — jak poka­zu­ją przy­kła­dy — dosko­na­le speł­nia­ją­cy powzię­te zało­że­nia. Rzuć­my okiem na arku­sze testowe.

Sko­lar. Arku­sze testowe

Uwa­ga. Obec­nie rodzi­na pism sko­lar jest dostęp­na w cało­ści w Roset­ta Type, a czę­ścio­wo w MyFonts.

Sprze­daż pro­wa­dzi wyłącz­nie Type Toge­ther. Obec­nie moż­na nabyć tyl­ko odmia­nę pro­stą i kur­sy­wę oraz ich warian­ty pogru­bio­ne — semi-bold, bold — w sumie sześć odmian (bez sura­ta, cyry­li­cy, ani trans­li­te­ra­cji). Pakiet kosz­tu­je 199 dolarów. 


Infor­ma­cje
David Bře­zi­na Stro­na domowa
Dys­try­bu­cja (Myfonts) Sko­lar PE | Sko­lar Sans PE
Dys­try­bu­cja (Roset­ta Type) Wszyst­kie odmiany
Kon­kurs pro­jek­to­wa­nia pism Gran­shan

Cena, dla osób zaj­mu­ją­cych się edy­tor­stwem nauko­wym, jest roz­sąd­na. Publi­ka­cje nauko­we naj­czę­ściej zawie­ra­ją gre­kę — nawet jeśli tyl­ko poje­dyn­cze gli­fy, to wypa­da­ło­by ją mieć całą w tym samym fon­cie — a więc może pro­szę się wstrzy­mać z zaku­pem do cza­su opu­bli­ko­wa­nia wer­sji pro, co nastą­pi w pierw­szym kwar­ta­le 2010 roku.

Sko­lar pro będzie zawie­rał cyry­li­cę we wszyst­kich warian­tach naro­do­wych, gre­kę w warian­cie poli­to­nicz­nym i mono­to­nicz­nym oraz (praw­do­po­dob­nie) zestaw zna­ków do trans­li­te­ra­cji. Nale­ży jed­nak się spo­dzie­wać, że zosta­nie obar­czo­ny wyż­szą ceną.

6 komentarzy

 • Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dla Pio­tra Sier­żę­gi za pomoc w roz­wią­za­niu zawi­ło­ści semantycznych.

 • Pla­kat pro­mo­cyj­ny sko­la­ra (wię­cej zdjęć na flickr.com) moż­na zama­wiać przez for­mu­larz kon­tak­to­wy w Type Toge­ther. Jeśli ktoś wybie­ra się na „Odpo­wie­dzial­ne Pro­jek­to­wa­nie Gra­ficz­ne” do Kato­wic, [być może] będzie mu dowiezione.

 • Type Toge­ther uru­cho­mił dziś dys­try­bu­cję pla­ka­tu na osob­nej pod­stro­nie. Pobie­ra­ny jest tyl­ko koszt prze­sył­ki zwy­kłą pocz­tą — 5 euro. Moż­na też pobrać pdf.

 • Maciej Haudek pisze:

  Mia­ła być wer­sja pro-super-hiper-bajer z cyry­li­cą, a dziś patrzę w nowy new­slet­ter z Type-Toge­ther i co widzę? Sko­lar Cyril­lic… Osob­na rodzi­na fon­tów na pod­sta­wie wer­sji Basic, a nie Pro [takiej „Pro” bez gre­ki i cyry­li­cy]. Myślę, że na wer­sję z wszyst­ki­mi baje­ra­mi jesz­cze tro­chę poczekamy…

  • Wiesz, jak jest w tym biz­ne­sie. Kil­ka­na­ście tysię­cy gli­fów do zapro­jek­to­wa­nia, potem to wszyst­ko trze­ba opro­gra­mo­wać, a czas leci. Pie­nią­dze za tę ogrom­ną pra­cę będą dopie­ro ze sprze­da­ży goto­we­go pro­duk­tu. Wystar­czy, że zacho­ru­je dziec­ko, albo wpad­nie zle­ce­nie za kasę — trze­ba prze­cież żyć — i ter­min się odda­la. Zapy­ta­łem Davi­da, oto, co napisał:

   My aim was to finish the Mul­ti­lin­gu­al (this is how the Pro [i.e. Latin+Cyrillic+Greek] is going to be cal­led, most like­ly) in ear­ly in 2010, but other pro­jects took pre­fe­ren­ce, becau­se I need to make living. Howe­ver, I am wor­king on the Gre­ek con­ti­nu­ously and hope to have it ready later this year. I am cer­ta­in­ly bothe­red more than you that it is not out yet, but I go for quali­ty not for fast production.

   A więc jest wola i ocho­ta… Ja też cze­kam niecierpliwie.

 • Sko­lar został roz­sze­rzo­ny. Alfa­bet łaciń­ski, cyry­li­ca i gre­ka razem. Dostęp­ny w Type­To­ge­therRoset­ta. Jeśli ktoś już zaku­pił lub pla­nu­je zakup, zachę­cam do podzie­le­nia się wra­że­nia­mi z użytkowania.

Skomentuj