Proszę składać tym samym pismem!

Cza­sa­mi rzut okiem nie wystar­czy, nie ma kogo zapy­tać, autor nie żyje, a trze­ba prze­skła­dać tekst czy logo­typ wła­śnie tym, kon­kret­nym kro­jem. Ale jaki to krój? Z pomo­cą przy­cho­dzą nam narzę­dzia do iden­ty­fi­ka­cji pism. 

God­ne pole­ce­nia są inter­ne­to­we «What The Font» oraz «Iden­ti­font».

W pierw­szym wystar­czy zała­do­wać obra­zek z prób­ką napi­su, powie­dzieć pro­gra­mo­wi, któ­ra lite­ra jest któ­ra i przej­rzeć wyniki. 

W dru­gim odpo­wia­da­my na serię pytań o kształt liter — Czy czwór­ka jest otwar­ta, czy zamknię­ta? Czy pismo jest sze­ry­fo­we? Czy środ­ko­wa kre­secz­ka w lite­rze „E” rów­nież ma sze­ry­fa? etc. Pyta­nia są ilu­stro­wa­ne ikon­ka­mi uła­twia­ją­cy­mi ich zrozumienie.

Bar­dzo lubię to narzę­dzie ze wzglę­du na jego wyso­ką traf­ność. Oczy­wi­ście im wię­cej wia­do­mo na temat poszu­ki­wa­ne­go pisma, tym więk­sze są szan­se na jego cel­ną iden­ty­fi­ka­cję. Zawsze moż­na odpo­wie­dzieć „nie wiem”, wte­dy otrzy­ma­my dodat­ko­we pytania.

Linki 

What The Font | Iden­ti­font

Pod­czas testu minion pro został roz­po­zna­ny po udzie­le­niu dzie­więt­na­stu pra­wi­dło­wych odpowiedzi.

Skomentuj