Polacy na arenie

Z wła­sne­go doświad­cze­nia wiem, że poczy­na­niom pol­skich pro­jek­tan­tów czę­sto towa­rzy­szy mię­dzy­na­ro­do­we zain­te­re­so­wa­nie — oko­ło 15% fanów niniej­sze­go blo­gu na Face­bo­oku sta­no­wią cudzo­ziem­cy. Dla­te­go przy­go­to­wa­łem kró­ciut­ki i subiek­tyw­ny zestaw odno­śni­ków-infor­ma­cji o Pola­kach, zaj­mu­ją­cych się choć w jakiejś mie­rze typo­gra­fią, o któ­rych sły­chać dziś w świecie. Andrea Austo­ni
The Lega­cy Of Polish Poster Design (Spu­ści­zna pol­skie­go pla­ka­tu), Sma­shing Magazine

Andrea Marks
Fre­edom on the Fen­ce [film doku­men­tal­ny] — stro­na www, pro­mu­ją­ca filmJacek Utko
stro­na www
blog 1 / blog 2

Pol­scy twór­cy plakatu 

To temat sprzed kil­ku dni w Sma­shing Maga­zi­ne. Andrea Austo­ni szcze­gó­ło­wo oma­wia dzie­je pol­skie­go pla­ka­tu. Cie­ka­wa ana­li­za histo­rycz­na, przy­kła­dy prac pro­jek­tan­tów z XIXXX wieku. 

Autor — nie­ste­ty — pomi­nął Hen­ry­ka Toma­szew­skie­go, nazy­wa­ne­go twór­cą pol­skiej szko­ły pla­ka­tu, w świe­cie sztu­ki wię­cej, niż czło­wie­ka-legen­dę — boga pla­ka­tu… Mimo wszyst­ko, war­to się zapo­znać z tek­stem, a same­mu poszu­kać o pol­skim pla­ka­cie wię­cej informacji.

Jacek Utko 

Było o nim gło­śno w związ­ku z nagro­dą w kon­kur­sie Worl­d’s Best-Desi­gned New­spa­pers w 2006 r. oraz z jego wystą­pie­niem pt. Czy dizajn może ura­to­wać gaze­ty?, pod­czas kon­fe­ren­cji TED w 2009 r. Załą­czam zapis wystą­pie­nia o zna­cze­niu pro­jek­to­wa­nia pra­so­we­go (moż­na sobie włą­czyć pol­skie napisy). 

Maria Mileń­ko
Port­fo­lio Bēhan­ce
Uwa­ga TVNO Marii, któ­rą Euro­pa pokochała
Gazeta.pl „I love Euro­pe”. Stu­dent­ka z ASP pod­bi­ja Europę

Maria Mileńko 

Stu­dent­ka ASP w Pozna­niu. Wie­my o niej stąd, że jej pla­kat dostał się do fina­łu kon­kur­su pla­ka­to­we­go z oka­zji Dnia Euro­py 2010 i w gło­so­wa­niu inter­nau­tów nie­znacz­nie pro­wa­dzi. Jesz­cze na pew­no nie wia­do­mo, ale być może wygra. Ja w gło­so­wa­niu przy­zna­łem mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów wła­śnie jej dzie­łu. Zachę­cam innych do odda­nia gło­su, bo ten pro­jekt nie tyl­ko jest „nasz”, ale jest rów­nież bar­dzo dobry. 

Uwa­ga. Gło­su­je­my, przy­zna­jąc odpo­wied­nią licz­bę gwiaz­dek. Następ­nie, po zatwier­dze­niu, poda­je­my swój adres e‑mail, wypeł­nia­my test capt­cha i cze­ka­my na wia­do­mość z lin­kiem potwierdzającym.

3 komentarze

Skomentuj