Piszemy o typografii, wszyscy

Nad­szedł czas na kon­kurs. Roz­dam sześć nagród książ­ko­wych, ufun­do­wa­nych przez d2d.pl. Wydaw­nic­two i pra­cow­nia d2d.pl to dzie­ło dwóch osób — Rober­ta Ole­sia i Elż­bie­ty Totoń. Są zna­ni w Pol­sce z tytu­łów: «Ele­men­tarz sty­lu w typo­gra­fii» Rober­ta Brin­ghur­sta, «Detal w typo­gra­fii» Josta Hochu­lie­go, «Czło­wiek i jego zna­ki» Adria­na Fru­ti­ge­ra. Nie­ba­wem uka­że się «Typo­gra­fia książ­ki» Micha­ela Mit­chel­la i Susan Wightman. 

Robert na codzień zaj­mu­je się nie tyl­ko pro­jek­to­wa­niem i łama­niem ksią­żek, pro­wa­dzi rów­nież wykła­dy i warsz­ta­ty typo­gra­ficz­ne. Zarów­no na uczel­niach (Aka­de­mic­ki Kurs Typo­gra­fii / Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, War­szaw­ska Wyż­sza Szko­ła Huma­ni­stycz­na im. Bole­sła­wa Pru­sa, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski) jak i oka­zjo­nal­nie. Te wykła­dy są źró­dłem cen­nej wie­dzy i zazwy­czaj bar­dzo wycze­ki­wa­ne przez wie­le osób. 

Otóż wydaw­nic­two ufun­do­wa­ło na potrze­by kon­kur­su trzy egzem­pla­rze «Deta­lu w typo­gra­fii» Josta Hochu­lie­go i trzy egzem­pla­rze «Ele­men­ta­rza sty­lu w typo­gra­fii» Rober­ta Brin­ghur­sta (wyd. 1. Design Plus, 2007). 

Zada­nie pole­ga na opu­bli­ko­wa­niu na stro­nie www tek­stu swo­je­go autor­stwa, doty­czą­ce­go typo­gra­fii inter­ne­to­wej. Tekst powi­nien być popraw­ny pod kątem for­mal­nym i mery­to­rycz­nym, przy czym nie musi być to wiel­ki ela­bo­rat. Rów­nież poje­cia «typo­gra­fia inter­ne­to­wa» nie trze­ba ogra­ni­czać tyl­ko do stron www, albo tyl­ko mikro­ty­po­gra­fii, bo prze­cież typo­gra­fia ma zasto­so­wa­nie rów­nież w innych pro­to­ko­łach i obej­mu­je spo­ro zagadnień. 

Tekst nale­ży zgło­sić do kon­kur­su za pomo­cą sygna­łu track­back (tzn. powi­nien on zawie­rać link do niniej­sze­go wpi­su, co spo­wo­du­je, że w komen­ta­rzu poja­wi się krót­ki wypis z odsy­ła­czem do lin­ku­ją­ce­go arty­ku­łu), a jeśli track­back nie zadzia­ła — przez zwy­kły komentarz. 

Pro­szę zgła­szać arty­ku­ły do 1 mar­ca 2011 r. Gdy­by poja­wi­ły się u auto­ra jakieś wąt­pli­wo­ści, np. co do ter­mi­no­lo­gii, słu­żę kon­sul­ta­cją. W pierw­szych dniach mar­ca opu­bli­ku­ję w komen­ta­rzu do niniej­sze­go wpi­su listę dopusz­czo­nych do kon­kur­su tek­stów — moż­li­we, że wcze­śniej popro­szę o popraw­ki, jeśli autor ich nie uzna, tekst nie zosta­nie dopuszczony. 

Następ­nie doko­nam samo­dziel­ne­go wybo­ru sze­ściu zwy­cięz­ców, któ­rych popro­szę o prze­ka­za­nie adre­sów do wysył­ki. Książ­ki roze­śle wydaw­nic­two d2d.pl.

Dodat­ko­we kry­te­ria popraw­no­ści formalnej 

— tekst zgło­szo­ny przez autora
— brak błę­dów typograficznych
— brak błę­dów ortograficznych
— co naj­mniej dosta­tecz­ny poziom estetyczny 

Kry­te­ria popraw­no­ści merytorycznej 

— pra­wi­dło­wa pol­ska ter­mi­no­lo­gia typograficzna
— zgod­ność tez arty­ku­łu z pol­skim zwy­cza­jem typograficznym 

Uwagi 

— nie ma moż­li­wo­ści wysła­nia za gra­ni­cę, pro­szę o poda­wa­nie wyłącz­nie pol­skich adresów
— popraw­ność mikro­ty­po­gra­ficz­ną tek­stu moż­na uzy­skać przy pomo­cy opi­sy­wa­nej tu wtycz­ki wp-Typo­gra­phy (dla Wor­Pres­sa) lub jej odpo­wied­ni­ka ogól­ne­go zasto­so­wa­nia — php-Typography 

Lite­ra­tu­ra podstawowa 

Chwa­łow­ski Robert 451, czy­li typo­gra­fia bez papieru
Idem Fon­ty
Idem Czy fon­ta­mi moż­na strze­lać z procy?
Idem Pod­sta­wy typografii

Lite­ra­tu­ra uzupełniająca 

Twar­doch Adam O zgod­no­ści typo­gra­fii z konstytucją
Idem Spa­ring
Idem Zie­lo­na gru­ziń­ska katapulta

Spon­sor konkursu 

d2d.pl

6 komentarzy

 • Dla miesz­kań­ców War­sza­wy i oko­lic przy­dat­na może być infor­ma­cja o wykła­dach przy oka­zji pro­mo­cji książ­ki A. Fru­ti­ge­ra pt. „Czło­wiek i jego zna­ki”. Wykła­dy odbę­dą się 28 stycz­nia na UKSW, Dewaj­tis 5.

 • Daniel Janus pisze:

  Track­back mi nie dzia­ła na Poste­ro­us, więc zgła­szam tędy:

  http://plblog.danieljanus.pl/o‑lacznikach-i-myslnikach-w-metrze-czyli-dlac

 • Moi Dro­dzy. Dzię­ku­ję wam za zgło­sze­nia, kil­ka­krot­nie prze­czy­ta­łem wszy­skie trzy arty­ku­ły, ale pozwól­cie, że prze­czy­tam jesz­cze raz i prze­ka­żę ewen­tu­al­ne uwa­gi. Potem podej­mę decy­zję o dopusz­cze­niu — jak sądzę, będzie to tyl­ko for­mal­ność. Do cza­su ogło­sze­nia listy akcep­to­wa­nych arty­ku­łów (zapew­ne jesz­cze dzi­siaj lub jutro) moż­na zgła­szać, jeśli ktoś nie zdążył.

 • Do kon­kur­su zgło­szo­no trzy arty­ku­ły. Każ­dy z nich za pośred­nic­twem zwy­kłe­go komen­ta­rza (z pomi­nię­ciem stan­dar­do­wej pro­ce­du­ry — track­bac­ka). Kry­te­ria popraw­no­ścio­we zosta­ły speł­nio­ne w momen­cie zgło­sze­nia lub po kon­sul­ta­cjach. W związ­ku z tym ogła­szam, że do kon­kur­su dopu­ści­łem nastę­pu­ją­ce arty­ku­ły (kolej­ność chronologiczna):
  1. «O łącz­ni­kach i myśl­ni­kach w metrze, czy­li dla­cze­go typo­gra­fii powin­no się uczyć w szko­łach», Daniel Janus
  2. «Typo­gra­fia stron inter­ne­to­wych», Karo­li­na Skoczyńska
  3. «Typo… co?», Heisen­berg [pseud.]

  Od razu roz­strzy­gam — każ­dy z uczest­ni­ków zosta­je nagro­dzo­ny zesta­wem dwóch ksią­żek: „Ele­men­tarz sty­lu w ty­po­grafii” Ro­berta Brin­ghursta (wyd. 1. De­sign Plus, Kra­ków 2007) i „De­tal w ty­po­grafii” Josta Ho­chu­liego (d2d.pl., Kra­ków 2010). Zwy­cięz­ców pro­szę o prze­sła­nie mi pocz­tą elek­tro­nicz­ną nie­zbęd­nych danych, ja je prze­ka­żę wydaw­nic­twu, któ­re zre­ali­zu­je wysyłkę.

  Nie­co jestem zdzi­wio­ny bra­kiem szer­sze­go odze­wu, tym bar­dziej, że temat był otwar­ty. Moż­na było pisać o www, mej­lach, niu­sach, komu­ni­ka­to­rach i Bóg wie czym jesz­cze. Domy­ślam się, że publi­ko­wa­nie może się wią­zać z pew­ne­go rodza­ju ryzy­kiem, ale cóż… kto ryzy­ku­je, ten wygrywa.podwójnie (!).

  Ser­decz­nie dzię­ku­ję spon­so­ro­wi. Dzia­łal­ność d2d.pl nie ogra­ni­cza się tyl­ko do spe­cja­li­stycz­nych wydań. Fir­ma jest rów­nież stu­diem pro­jek­to­wym, w któ­rym opra­co­wu­je się naj­wyż­szej jako­ści książ­ki (redak­cja, pro­jekt, łama­nie) dla innych wydaw­ców. Ponad­to Robert Oleś pro­wa­dzi szko­le­nia z zakre­su typo­gra­fii, szcze­gól­nie książkowej.

  Gra­tu­lu­ję zwy­cięz­com, pozdra­wiam też wszyst­kich prze­gra­nych — następ­nym razem będzie lepiej 😉

Skomentuj