Archives

Nieznane teksty Orygenesa

W ubie­głym mie­sią­cu świat usły­szał zaska­ku­ją­cą nowi­nę. W Pań­stwo­wej Biblio­te­ce Bawa­rii odna­le­zio­no grec­ki manu­skrypt z XIXII w. z tek­sta­mi jed­ne­go z waż­niej­szych pisa­rzy wcze­sno­chrze­ści­jań­skich. Zna­le­zi­sko jest nie­zwy­kłe, ponie­waż dużej czę­ści homi­lii zawar­tych w tym zbio­rze wcze­śniej nie znano