Archives

Z nadzieją patrz w przyszłość

Typo­gra­fia słu­ży prze­kształ­ca­niu rze­czy­wi­sto­ści. Oto arkusz papie­ru pod­le­ga tło­cze­niu w pra­sie dru­kar­skiej, po czym nie jest już arku­szem, a zadru­ko­wa­ną kar­tą. Zysku­je war­tość użyt­ko­wą, zupeł­nie nowy sens swo­je­go ist­nie­nia — treść prze­zna­czo­ną do czy­ta­nia. Bez tej swo­istej opre­sji jaką jest tło­cze­nie treść nie poja­wi­ła­by się i arkusz nie został­by nośni­kiem żad­ne­go przesłania