Archives

Konkurs 175 — sprostowanie

Uwa­ga. W opi­sie kon­kur­su wkradł się poważ­ny błąd. Nie­chcą­cy pomy­li­łem mie­sią­ce i napi­sa­łem, że ter­min upły­wa w czwar­tek, 30 listo­pa­da. Mało być „w czwar­tek, 30 paź­dzier­ni­ka”. W związ­ku z tym uzupełniam

Konkurs 175

Sto sie­dem­dzie­siąt pięć lat temu nasz rodak roz­po­czął dzia­łal­ność gospo­dar­czą, któ­ra trwa do dzi­siaj. To świet­na oka­zja, by przy­po­mnieć sobie jego losy, idee, roz­wa­żyć je — może war­to je naśladować?