O Urbańskim we Wrocławiu

Osiem­na­ste­go lute­go uro­czy­ście otwar­to wysta­wę akcy­den­sów Leona Urbań­skie­go w Muzeum Naro­do­wym we Wro­cła­wiu. Na wer­ni­saż przy­by­ło oko­ło osiem­dzie­się­ciu osób zain­te­re­so­wa­nych kul­tu­rą, część z nich szcze­gól­nie typografią. 

Akcy­den­sy pro­jek­tu Leona Urbań­skie­go, fot. Szy­mon Aleksandrowicz

Po prze­mó­wie­niach Bar­ba­ry Banaś i Woj­cie­cha Kaczo­row­skie­go — kura­to­ra wysta­wy, wraz z Ewą Repu­cho i Andrze­jem Toma­szew­skim zato­pi­li­śmy się w roz­mo­wie tak zaj­mu­ją­cej, że w ostat­niej chwi­li i pod chmur­nym spoj­rze­niem pra­cow­ni­ków muzeum oglą­da­li­śmy dru­ki wiel­kie­go Leona. Nie ma ich zbyt wie­le, jed­nak obco­wa­nie z nimi w towa­rzy­stwie dwój­ki znaw­ców — ucznia Leona i nie­stu­dzo­nej badacz­ki jego dorob­ku — z doda­nych przez nich komen­ta­rzem, było znacz­nie ciekawsze. 

Pole­cam nie tyl­ko wysta­wę. Pro­szę roz­sze­rzyć sobie per­spek­ty­wę i poznać kon­tekst pra­cy mistrza, a taka oka­zja nada­rzy się 28 lute­go o godzi­nie 14.00 — muzeum zapra­sza na wykład dr Ewy Repu­cho pt. «Sztu­ka czer­ni i bie­li Leona Urbańskiego».


Muzeum Naro­do­we we Wro­cła­wiu zaprasza
Sztu­ka czer­ni i bie­li Leona Urbańskiego
— wykład Ewy Repu­cho, 28 lute­go 2015 r., godz. 14.00
Leon Urbań­ski. Typo­gra­fia okazjonalna
— wysta­wa, kura­tor: Woj­ciech Kaczo­row­ski, 18.02—22.03.2015 r. [infor­ma­cja prasowa]

Skomentuj