O autorze

Rafał Syl­we­ster Świą­tek
, +48 666 17 85 17


obsza­ry dzia­łal­no­ści zawo­do­wej
pro­jek­to­wa­nie typo­gra­ficz­ne
dtp, poli­gra­fia, wyda­wa­nie
redak­cja, foto­edy­cja, publi­cy­sty­ka
sport (łucz­nic­two, scrab­ble)