Nowości języka polskiego

Rada Języ­ka Pol­skie­go pod­ję­ła pro­blem nosó­wek w języ­ku mówio­nym. Zasa­dy nasze­go języ­ka prze­wi­du­ją dwie nosów­ki: «ą» [oŋ] i «ę» [eŋ], jed­nak uzus (język mówio­ny) wyprze­dza zasa­dy i dopusz­cza trze­cią, jesz­cze nie­sko­dy­fi­ko­wa­ną: [aŋ] (np. wł[aŋ]czać). Jak przy­pusz­cza zna­ny pro­fe­sor, Rada praw­do­po­dob­nie uzna nosów­kę [aŋ] za prawidłową. 

Pozo­sta­je jed­nak pro­blem repre­zen­ta­cji gra­ficz­nej. Natu­ral­nie odpo­wia­da­ła­by jej lite­ra «ą», jest jed­nak ona już zare­zer­wo­wa­na dla nosów­ki [oŋ]. Czy wobec tego doko­nać dal­szych zmian i wpro­wa­dzić nową lite­rę, gra­ficz­nie odpo­wia­da­ją­cą nosów­ce [oŋ] — o z ogon­kiem — a lite­rę «ą» przy­po­rząd­ko­wać do nosów­ki [aŋ]? czy też szu­kać inne­go rozwiązania? 

Rada Języ­ka Pol­skie­go zamie­rza zor­ga­ni­zo­wać sze­ro­kie kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne w tej spra­wie. Nie­wy­klu­czo­ne, że w naj­bliż­szych dniach wraz z decy­zją zosta­nie ogło­szo­ny kon­kurs dla typo­gra­fów na zapro­jek­to­wa­nie nowej litery.

2 komentarze

Skomentuj