Nowomoda

Obser­wu­ję od jakie­goś cza­su „nowy” trend w rekla­mie — ani­mo­wa­ne napi­sy. Trend, oczy­wi­ście, wca­le nie jest nowy i przy­szedł do nas z zagra­ni­cy. Po kam­pa­nii Inte­rii, o któ­rej pisał Domi­nik Koza, zaczy­na­ją się poja­wiać kolej­ne spo­ty przy­go­to­wa­ne w podob­nym sty­lu. Czy w 2009 roku mar­ke­te­rzy zasy­pią nas ska­czą­cy­mi liter­ka­mi? Mam nadzie­ję, że nie. 

Po obej­rze­niu całej serii (link pod tek­stem) wnio­sku­ję, że cią­gle jesz­cze rzą­dzi tan­de­ta. Nie chcę za wie­le ujmo­wać auto­rom spo­tów, ale jakieś to wszyst­ko miał­kie… Dla kon­tra­stu załą­czam coś o wie­le ład­niej­sze­go, zro­bio­ne ze sma­kiem, talen­tem i ser­cem przez Macie­ja Kwaśniewskiego. 


Wię­cej
Spo­ty na Youtu­be interia2008
Arty­kuł Domi­ni­ka Kozy Przed­pre­mie­ra nowej kam­pa­nii Interii

Skomentuj