Młody wilk Machalski

Mate­usz Machal­ski jako pro­jek­tant pism dru­kar­skich na pol­ski rynek wszedł z tak moc­nym przy­tu­pem, że zie­mia zatrzę­sła się nawet pod noga­mi osób nie­zwią­za­nych ze śro­do­wi­skiem dizaj­nu. Śmia­ło moż­na powie­dzieć, że to jeden z naj­waż­niej­szych mło­dych pro­jek­tan­tów w Pol­sce. Tym przy­tu­pem było wyda­nie rodzi­ny pism Bona Nova. W roz­mo­wie opo­wia­da o histo­rii Bony, Bry­ga­dy, o pla­nach i bie­żą­cej dzia­łal­no­ści. Zapra­szam na pół­go­dzin­ne spo­tka­nie z mło­dym wilkiem. 


mate­usz machal­ski  graj


W trak­cie prac nad Boną

Mate­usz na co dzień pro­wa­dzi stu­dio pro­jek­to­we Borut­ta, ale to małe przed­się­bior­stwo zaj­mu­je się nie tyl­ko pro­jek­to­wa­niem. Naj­cie­kaw­szym wyda­rze­niem począt­ku roku orga­ni­zo­wa­nym przez Mate­usza są warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia pism dru­kar­skich w mar­cu. Potrzeb­ny jest pro­gram Gly­phs w dowol­nej wer­sji — dostęp­ne tyl­ko dla Maka. Jeśli ktoś nie ma, a bar­dzo chce sko­rzy­stać, niech się skon­tak­tu­je z orga­ni­za­to­ra­mi, być może pomo­gą. Spe­cjal­na ofer­ta dla czy­tel­ni­ków: udział w warsz­ta­tach po znacz­nie obni­żo­nej cenie — wystar­czy przy reje­stra­cji podać hasło„typografia po pol­sku”, szcze­gó­ło­we infor­ma­cje niżej.


Warsz­ta­ty
Ceny — nor­mal­na: 1399,00 / pro­mo­cja przed cza­sem: 1099,00
pro­mo­cja na hasło typo­gra­fia po pol­sku: 899,00
Fon­ty
Borut­ta na MyFonts.com
Bona Nova na MyFonts.com
Bona Nova na Capitalics.wtf
Bry­ga­da do pobra­nia (Kan­ce­la­ria Pre­zy­den­ta RP)
Publi­cy­sty­ka, infor­ma­cje, edukacja
Port­fo­lio Mate­usza Machalskiego
Borut­ta na fb
Machal­ski na fb
Stro­na domo­wa Bony
gru­pa «Bona Nova Testers» na fb
Bry­ga­da, komu­ni­kat pra­so­wy (Nie­pod­le­gła)
Opro­gra­mo­wa­nie
Gly­phs / Fon­tLab

Skomentuj