Lucæ Succeſſori

Isto­ta tech­no­lo­gicz­ne­go wyna­laz­ku Guten­ber­ga, doko­na­ne­go oko­ło 1450 roku, zawie­ra się nie tyle w idei sto­so­wa­nia rucho­mej czcion­ki, co głów­nie w opra­co­wa­niu pro­ste­go urzą­dze­nia do jej odle­wa­nia z trwa­łych, meta­lo­wych matryc, zapew­nia­ją­cych powta­rzal­ność iden­tycz­nych pre­cy­zyj­nych odlewów. 

Powyż­sze sło­wa Andrze­ja Toma­szew­skie­go pocho­dzą z książ­ki pt. «Gise­rzy czcio­nek w Pol­sce», jak­że sym­pa­tycz­nie zade­dy­ko­wa­nej współ­cze­sne­mu twór­cy pism drukarskich: 

Lucae Successori
Andrea magi­ster thy­po­gra­fskie­go kunsztu
y zycer y piel­grzym moguncki
fecit 

Andrzej Tomaszewski: «Giserzy czcionek w Polsce»

Andrzej Tomaszewski: «Giserzy czcionek w Polsce», s. 7Andrzej Tomaszewski: «Giserzy czcionek w Polsce», s. 8Andrzej Tomaszewski: «Giserzy czcionek w Polsce», s. 22

Książ­ka powsta­wa­ła dłu­go, jed­nak zosta­ła odda­na do dru­ku na kil­ka dni przed ubie­gło­rocz­nym KRAK­Ty­po, pod­czas któ­re­go zosta­ła publicz­nie zapre­zen­to­wa­na przez auto­ra i uro­czy­ście wrę­czo­na Łuka­szo­wi Dziedzicowi. 

Zapew­ne pośpiech leży u źró­deł poja­wia­ją­cych się gdzie­nie­gdzie drob­nych błę­dów czy nie­kon­se­kwen­cji, ale nie są one istotne.

Andrzej Toma­szew­ski, przed­sta­wia­jąc cały poczet rytow­ni­ków i odle­wa­czy czcio­nek, dzia­ła­ją­cych przez stu­le­cia na tere­nie nasze­go kra­ju, prze­ka­zu­je wie­dzę na temat typografii.

Wła­ści­wie nie tyl­ko. Jawią­ca się w Gise­rach histo­ria, może być przy­czyn­kiem do róż­nych roz­wa­żań, np. mar­ke­tin­go­wych. Oka­zu­je się, że zawód gise­ra — podob­nie jak współ­cze­sne­go pro­jek­tan­ta pism — był eli­tar­ny, a ci, któ­rzy go wyko­ny­wa­li naj­le­piej, bar­dzo dobrze prosperowali.

Czcion­ka, umie­jęt­ność jej pro­du­ko­wa­nia i — co waż­ne — posłu­gi­wa­nia się nią, leży u pod­staw naszej kul­tu­ry, bo to wła­śnie czcion­ka była jej głów­nym nośni­kiem. Dziś rolę czcio­nek prze­ję­ły fon­ty, ale na posłu­gu­ją­cych się nimi dete­pow­cach cią­ży rów­nie wiel­ka odpo­wie­dzial­ność. Bądź­cie typo­gra­fa­mi! Wkła­daj­cie w swą pra­cę całą duszę, a wdzięcz­ność zle­ce­nio­daw­ców posze­rzy wam portfele.

Toma­szew­ski Andrzej: «Gise­rzy czcio­nek w Pol­sce», Ogme,
War­sza­wa 2009, ogme.pl

Książ­kę moż­na zama­wiać bez­po­śred­nio u wydaw­cy lub otrzy­mać ją jako nagro­dę w kon­kur­sie, któ­ry trwa do godzi­ny 23.00, 6 lute­go br.

Skomentuj