Logo, logo…

Tyl­ko do koń­ca czerw­ca moż­na zgła­szać swo­je pra­ce do Dru­giej Ogól­no­pol­skiej Wysta­wy Zna­ków Gra­ficz­nych. Kura­to­rzy tego wyjąt­ko­we­go przed­się­wzię­cia, Patryk Har­dziej i Rene Wawrz­kie­wicz, nawią­zu­ją do Ogól­no­pol­skiej Wysta­wy Zna­ków Gra­ficz­nych, któ­ra mia­ła miej­sce w 1969 roku — powta­rza­ją ją i aktualizują. 

Obok dzieł sta­rych mistrzów (jak Leon Urbań­ski czy Karol Śliw­ka) do wysta­wy dopusz­czo­ne zosta­ną naj­lep­sze zna­ki zapro­jek­to­wa­ne w latach 2000—2015.

Dla pro­jek­tan­tów to nie­po­wta­rzal­na oka­zja do auto­we­ry­fi­ka­cji — kto zosta­nie dopusz­czo­ny, będzie mógł uwa­żać się za mistrza. Wysta­wę zapre­zen­tu­ją instytucje:


Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie www owzg.pl

— Cen­trum Desi­gnu Gdy­nia (4.09.2015—23.10.2015)

— Muzeum Sztu­ki Nowo­cze­snej w War­sza­wie (13.11.2015—31.12.2015)

— Gale­ria Dizajn BWA Wro­cław (marzec—kwiecień 2016) 

Skomentuj