Litera narysowana

Już czwar­ty raz odbę­dzie się Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­gres Typo­gra­fii w Walen­cji pt. «La letra dibu­ja­da», orga­ni­zo­wa­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Walenc­kiej Spo­łecz­no­ści Dizaj­ne­rów, potrwa od 18 do 20 czerw­ca w Walen­cji (choć fak­tycz­nie zacznie się sie­dem­na­ste­go wieczorem). 

citv_4_winieta

Będzie się kon­cen­tro­wać na tema­cie rysun­ku oraz jego związ­kach z lite­rą, kali­gra­fią i typo­gra­fią — to głów­ny obszar tema­tycz­ny. Oprócz nie­go prze­wi­dzia­no czte­ry dodat­ko­we: dydak­tycz­ny, doświad­czeń typo­gra­ficz­nych, tech­nicz­nyżar­to­bli­wy.

Orga­ni­za­to­rzy zgro­ma­dzi­li dobo­ro­wych wykła­dow­ców — jak Marian Ban­tjes, Ken Bar­ber, Pablo Cos­gaya, Javier Guti­ér­rez, James Mosley czy Ricar­do Rous­se­lot — a więc war­to korzy­stać, a wie­czo­ra­mi popi­jać wino w miej­sco­wych bodegach. 


Wię­cej informacji
Con­gre­so Inter­na­cio­nal de Tipografía
Aso­cia­ción de Dise­ña­do­res de la Comu­ni­dad Valenciana

Skomentuj