Litera. Nr 46

W stycz­niu 2023 r. Prze­nio­słem Lite­rę na wła­sny hosting. Moż­na prze­glą­dać, dru­ko­wać, pobierać.

6 komentarzy

 • Przemysław Przemysław pisze:

  Dla­cze­go nie moż­na tego ścią­gnąć w for­ma­cie PDF?

  Pozdro­wie­nia,

 • Moż­na, ale po zalo­go­wa­niu w ser­wi­sie ISSUU: http://issuu.com/rafalsylwester/docs/litera_46 🙂

 • Przemysław Przemysław pisze:

  Cóż, jestem zare­je­stro­wa­ny w ISUUU od daw­na. Pró­bo­wa­łem w 3 róż­nych prze­glą­dar­kach i nic. Z poprzed­ni­mi „Lite­ra­mi” nie mia­łem takich problemów.

 • Przemysław Przemysław pisze:

  Kła­nia się _czytanie ze zrozumieniem_: ” Z poprzed­ni­mi „Lite­ra­mi” nie mia­łem takich pro­ble­mów.” I mogę dodać, że nadal nie mam. A widzę po inter­fej­sie, że usta­wie­nia są *inne*.
  Jeśli nie chcesz udo­stęp­niać, to nie, w koń­cu mogę bez tego żyć, ale nie wci­skaj kitów o „nad­gor­li­wym ISP”.

  • Nie bar­dzo potra­fię ci odpo­wie­dzieć, bo po pierw­sze prze­czy­ta­łem ze zro­zu­mie­niem, po dru­gie napi­sa­łem o usta­wie­niach udo­stęp­nia­nia zgod­nie z praw­dą — czter­dzie­sta szó­sta ma takie same, jak poprzed­nie, inter­fejs to inna spra­wa. Zbie­ram te Lite­ry wła­śnie po to by puścić je w obieg. Wła­ści­wie tyl­ko po to.

Skomentuj