Litera. Nr 43

Ogrom­ny zasób wie­dzy typo­gra­ficz­nej zawie­ra­ją zeszy­ty cza­so­pi­sma Lite­ra. Mam nadzie­ję na ucy­fro­wie­nie i zade­mon­stro­wa­nie publicz­no­ści wszyst­kich wydań. Moja kolek­cja jest skrom­na, zamy­ka się w kil­ku zeszy­tach, ale kil­ka osób dekla­ru­je, że udo­stęp­ni. Tak więc spra­wa wyglą­da roz­wo­jo­wo. Dziś do czy­ta­nia numer czter­dzie­sty trzeci. 

W stycz­niu 2023 r. Prze­nio­słem Lite­rę na wła­sny hosting. Moż­na prze­glą­dać, dru­ko­wać, pobierać.

3 komentarze

Skomentuj