Konwergencja w Polsce

Za dwa tygo­dnie odbę­dzie się dorocz­ny kon­gres ATy­pI, po czter­dzie­stu jeden latach ponow­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny w Pol­sce pod tytu­łem «Kon­wer­gen­cja».

Według nomen­kla­tu­ry orga­ni­za­to­ra to kon­fe­ren­cja, wolę jed­nak pozo­stać przy okre­śle­niu „kon­gres”. Spo­tka­nie ma cha­rak­ter ści­śle bran­żo­wy, ale jego funk­cja uty­li­tar­na pozo­sta­je raczej na mar­gi­ne­sie. Bar­dziej cho­dzi tu o budo­wa­nie dobre­go wize­run­ku, kon­so­li­da­cję śro­do­wi­ska itp. A więc bli­żej mu do festy­nu niż szko­ły, choć wybred­ni znaj­dą poucza­ją­ce wykła­dy czy warsztaty. 

Miło, że to świę­to typo­gra­fii odbę­dzie się w Pol­sce. Naj­więk­si miło­śni­cy liter na pew­no już mają wej­ściów­ki, pozo­sta­li mogą jesz­cze nabyć. 


Orga­ni­za­torATy­pI

Skomentuj