Konkurs 175

Sto sie­dem­dzie­siąt pięć lat temu nasz rodak roz­po­czął dzia­łal­ność gospo­dar­czą, któ­ra trwa do dzi­siaj. To świet­na oka­zja, by przy­po­mnieć sobie jego losy, idee, roz­wa­żyć je — może war­to je naśladować? 

Zada­nie kon­kur­so­we doty­czy przed­sta­wio­ne­go filmu.

1. Omó­wić zwią­zek miej­sca akcji z typografią.
2. Wymie­nić i omó­wić poka­za­ne tech­ni­ki druku.
3. Wska­zać jak naj­więk­szą licz­bę ujęć, w któ­rych są lite­ry, ziden­ty­fi­ko­wać kro­je pism.
4. Fakul­ta­tyw­nie. W dłuż­szej wypo­wie­dzi opi­sać dzie­je i myśl Anto­nie­go Patka.

Ter­min — nagroda

Czwar­tek, 30 listo­pa­da 2014 r.
1. Pią­tek, 7 listo­pa­da 2014 r. — bez­płat­ny udział w Typo­lu­bie (warsz­tat pro­jek­to­wa­nia pisma z Ilją Gru­ewem lub zamien­nie warsz­tat-labo­ra­to­rium z Paw­łem Janickim)
2. Nie­dzie­la, 30 listo­pa­da 2014 r. — nagro­da niespodzianka
Odpo­wie­dzi pro­szę nad­sy­łać ema­ilem na adres ☞  — naj­cie­kaw­sze z nich zosta­ną opublikowane.

Na fejs­bu­ko­wym alter ego «Typo­gra­fii po pol­sku» zapo­wie­dzia­łem wczo­raj kon­kurs. Począt­ko­wo przy­ją­łem zało­że­nie, że będzie­my poszu­ki­wać kro­jów pism w nagra­niu wideo z mani­fe­sta­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez jed­ną z pol­skich par­tii. Posta­no­wi­łem jed­nak zre­zy­gno­wać z poli­tycz­ne­go cha­rak­te­ru, za to uczy­nić kon­kurs trud­niej­szym i cie­kaw­szym. Oka­zję dostar­czył Anto­ni Nor­bert Patek, bo to wła­śnie o nim i jego przed­się­bior­stwie mowa. 

Skomentuj