Konkurs 175 — sprostowanie

Uwa­ga. W opi­sie kon­kur­su wkradł się poważ­ny błąd. Nie­chcą­cy pomy­li­łem mie­sią­ce i napi­sa­łem, że ter­min upły­wa w czwar­tek, 30 listo­pa­da. Mało być „w czwar­tek, 30 paź­dzier­ni­ka”. W związ­ku z tym uzu­peł­niam jak niżej. 

1. Zosta­ną roz­da­ne co naj­mniej dwie nagrody. 

2. Auto­rzy odpo­wie­dzi, któ­re nade­ślą do piąt­ku, 7 listo­pa­da mają szan­sę zdo­być bez­płat­ny udział w Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Typo­gra­ficz­nej Typo­lub, od 14 do 16 listo­pa­da w Lubli­nie z udzia­łem w warsz­ta­cie pro­jek­to­wa­nia pisma z Ilją Gru­ewem lub zamien­nie w warsz­ta­cie-labo­ra­to­rium z Paw­łem Janickim. 

3. Pozo­sta­li uczest­ni­cy — nie­na­gro­dze­ni w pierw­szym ter­mi­nie i ci, któ­rzy nade­ślą odpo­wie­dzi do nie­dzie­li, 30 listo­pa­da — mają szan­sę na nagrodę-niespodziankę. 


Czy­taj ☞ «Kon­kurs 175»

Skomentuj