Konkurs 175 — pierwsze rozstrzygnięcie

W pierw­szym ter­mi­nie nagro­dę — wej­ściów­kę na kon­fe­ren­cję Typo­lub — otrzy­mu­je Julia Zajusz. Odpo­wie­dzi moż­na nad­sy­łać do 30 listo­pa­da. Po tym ter­mi­nie nastą­pi osta­tecz­ne rozstrzygnięcie. 

Skomentuj